Udostępnij:
07-12-2021

Terminy wystawienia faktur – o czym pamiętać?

Jesteś przedsiębiorcą i podatnikiem VAT? Zastanawiasz się, jaki jest termin wystawienia faktury? Przestrzeganie zasad w tym zakresie jest Twoim obowiązkiem. Niedopełnienie formalności może się wiązać z sankcjami. Konsekwencji możesz łatwo uniknąć, przestrzegając kilku zasad.

Faktura VAT – co powinna zawierać?


Faktura VAT musi zawierać określone elementy, od których zależy jej poprawność. Należą do nich między innymi:

● data wystawienia,

● kolejny numer, który identyfikuje dokument,

● oznaczenie stron transakcji,

● oznaczenie przedmiotu transakcji,

● cena,

● stawka podatku.

Po wystawieniu faktury VAT jesteś zobowiązany wydać dokument swojemu kontrahentowi. Na tej podstawie będzie on uprawniony do dokonania rozliczeń podatkowych.

Pamiętaj również, że termin na wystawienie faktury VAT jest ograniczony. Przejrzystość dokumentacji finansowej usprawni organizację Twojego przedsiębiorstwa i zapewni spokój w razie kontroli skarbowej.

Kiedy należy wystawić fakturę VAT?


Ustawa o VAT jasno wskazuje, w jakim terminie jesteś zobowiązany wystawić fakturę VAT. Co do zasady masz czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana bądź towar dostarczony. Zatem wystawienie faktury po terminie będzie miało miejsce, jeśli przekroczymy tę datę.

Możliwe jest również wystawienie faktury VAT przed wykonaniem umowy. Maksymalny okres to 30 dni przed wykonaniem usługi, dokonaniem dostawy bądź otrzymaniem zapłaty. Prawo do wcześniejszego wystawienia faktury VAT jest wyłączone, jeśli dokument dotyczy zobowiązania za konkretny, oznaczony okres rozliczeniowy m.in. w ramach płatności okresowych.

Ustawa o VAT określa również wypadki szczególne, w których termin wystawienia faktury VAT różni się od standardowych regulacji. Dla przykładu okres ten wynosi 30 dni w odniesieniu do usług budowlanych.

Długie terminy płatności mogą być zagrożeniem dla Twojego biznesu


Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że mimo realizacji swojej części umowy rzadko kiedy otrzymasz płatność od razu. Zwiększona popularność kredytów kupieckich sprawia, że druga strona transakcji oczekuje zazwyczaj ustalenia odroczonego terminu płatności. Okres ten może być zróżnicowany i wynosić na przykład dwa tygodnie albo miesiąc. Nie wyklucza to ustalania dłuższych terminów.

Udzielając kredytu kupieckiego, zgadzasz się na sytuację, w której mimo wykonania usługi albo wydania przedmiotu sprzedaży nie otrzymasz świadczenia wzajemnego (w tym przypadku zapłaty). Nawet jeśli wolałbyś ustalić płatność natychmiastową, to w praktyce może się okazać, że dla Twojego kontrahenta odroczona wpłata będzie warunkiem koniecznym współpracy.

Odroczone płatności mogą być poważnym zagrożeniem dla Twojego biznesu. Udzielając kredytu, musisz z własnej kieszeni pokryć koszty wytworzenia towaru albo wykonania usługi bez perspektywy szybkiego zwrotu, a dodatkowo nie możesz wykorzystać wypracowanego zysku natychmiast. Stwarza to ryzyko powstania zatorów płatniczych, a w konsekwencji utraty płynności finansowej i pogorszenia wizerunku przedsiębiorstwa na rynku.

Jak radzić sobie z problemem odroczonych płatności?


Problem odroczonych płatności możesz zwalczyć, decydując się na skorzystanie z usługi faktoringu.

Faktoring jest formą finansowania, w której faktor odkupuje od Ciebie fakturę, której termin płatności jeszcze nie minął, i wypłaca niezwłocznie na Twoją rzecz objętą nią należność.

Zaletą rozwiązania są niskie koszty oraz prostota procesu i jego pełna on-linowość. 

Faktoring ma przewagę nad tradycyjnymi formami finansowania, takimi jak na przykład kredyt bankowy, ponieważ nie wymaga spełnienia rygorystycznych formalności (w tym szczegółowe badanie zdolności kredytowej). Uzyskane środki możesz przeznaczyć na dowolny cel.

Dzięki finansowaniu będziesz w stanie kontynuować swoją działalność bez zakłóceń. Faktoring umożliwi Ci zapłatę za zobowiązania powstałe w toku wytwarzania towarów i usług, a także kolejne inwestycje. Pozwoli to na utrzymanie płynności finansowej i zapewni spokój.