Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres tych usług oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego (dalej zwanych „Usługami”) przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610456, NIP 8951643411, REGON 932008431, kapitał zakładowy 20.000.000 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 118), zwaną dalej „Faktorem”. Faktor udostępnia do kontaktu adres poczty elektronicznej: info@nfg.pl.

1.2 Faktor świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego na stronie internetowej dostępnej w domenie http://www.nfg.pl.

1.3 Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na Portalu, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2. Definicje.

2.1 O ile z kontekstu nie wynika inna interpretacja, poniższe wyrażenia pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

„Dostawca” oznacza kontrahenta Klienta, czyli przedsiębiorcę będącego sprzedawcą towarów lub dostawcą usług udokumentowanych wystawioną przez niego na rzecz Klienta fakturą, za którą Klient jest zobowiązany do zapłaty;

„eFaktoring”, „Fakturatka” oznaczają rodzaje faktoringu, w którym Faktor i Faktorant (Klient) komunikują się między sobą za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. eFaktoring oznacza faktoring zwyczajny. Fakturatka oznacza faktoring zakupowy.;

„Infolinia NFG” – oznacza osoby obsługujące Użytkowników w imieniu NFG  pod numerem telefonu +48 71 773 70 00  lub +48 71 773 70 30 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora telekomunikacyjnego Użytkownika) oraz pod adresem e-mail: info@nfg.pl. Rozmowy telefoniczne z Infolinią są rejestrowane.

„Informacja handlowa” każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług, towarów lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez przedsiębiorcę.

„Klient” oznacza osobę fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z NFG Umowę;

„Kontrahent” oznacza kontrahenta Klienta, czyli przedsiębiorcę dokonującego zakupu towarów lub usług udokumentowanego wystawioną przez Klienta fakturą, zobowiązanego do dokonywania płatności na rzecz Klienta na podstawie faktury;

„Konto Klienta” konto internetowe prowadzone w Serwisie dla Klienta, który zawarł z Faktorem Umowę, do którego dostęp może mieć tylko jeden Użytkownik, umożliwiające skorzystanie z udostępnionych przez NFG produktów i usług oraz dalszą ich obsługę i wykonywanie Umowy.

„Newsletter” oznacza dedykowane informacje w formie listu elektronicznego wysyłane na adres e-mail Użytkownika podany Faktorowi przez Użytkownika w formularzu zapisu na Newsletter, dotyczące Serwisu, produktów i usług w ofercie Faktora, w  tym treści informacyjne i marketingowe

„Prawa Własności Intelektualnej do Serwisu” oznacza wszelkie prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, rozwiązań, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów Serwisu;

„Portal” oznacza stronę internetową Faktora, dostępną pod adresem www.nfg.pl;

„Program poleceń – Fakturatka sprzedajesz więcej” oznacza program polegający na wygenerowaniu przez przedsiębiorcę będącego sprzedawcą towarów lub dostawcą usług linku do płatności Fakturatką,  w celu przekazania go kolejno swoim kontrahentom wraz z fakturą wraz z informacją o możliwości skorzystania z usługi faktoringowej oferowanej przez Narodowy Fundusz Gwarancyjny S.A.

„Regulamin” oznacza niniejszy regulamin;

„Regulamin świadczenia usług faktoringowych” oznacza Regulamin świadczenia usług faktoringowych i Regulamin świadczenia usług faktoringu zakupowego, obowiązujące Klientów, którzy zawarli odpowiednią Umowę z NFG

„Serwis” oznacza system informatyczny Faktora, którego operatorem jest Faktor, o nazwie System Obsługi Finansowania, będący systemem stron www umieszczonych na serwerze internetowym NFG pod adresem internetowym https://sof.nfg.pl/, udostępniony Klientowi, umożliwiający korzystanie z usług Faktora;

„Umowa” oznacza umowę o świadczenie usługi faktoringowej, określającą prawa i obowiązki stron dotyczące usług świadczonych przez Faktora, w tym usług eFaktoringu i usługi faktoringu zakupowego (Fakturatka), która wraz z niniejszym Regulaminem, Tabelą Opłat i Prowizji, Regulaminem świadczenia danej usługi faktoringowej i ze wszystkimi dokumentami załączonymi do tej umowy lub w inny sposób zaakceptowanymi przez Klienta, jak też wszelkimi przewidzianymi nią zawiadomieniami uchylającymi, uzupełniającymi lub zmieniającymi jej warunki składa się na wiążący Strony stosunek umowny;

„Usługi” oznacza świadczone przez NFG drogą elektroniczną, o których mowa w pkt 3 Regulaminu;
„Użytkownik” oznacza osobę fizyczną, korzystającą z Usług udostępnianych za pomocą Portalu lub Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być Klient, będący osobą fizyczną, reprezentant Klienta lub inna osoba upoważniona przez Klienta do korzystania z Serwisu.  

3. Zakres usług.

3.1 Faktor świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępnia:

a) informacje związane z działalnością NFG, w tym o oferowanych usługach;

b) formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca przekazywanie przez Użytkownika pytań związanych z ofertą NFG;

c) pomoc w korzystaniu z Portalu lub Serwisu i dotycząca oferty NFG – w formie LiveCzat, formularzu kontaktowego, zamówienia rozmowy telefonicznej;

d) treści informacyjne i marketingowe w formie Newslettera, bądź poprzez uczestnictwo w Programie poleceń “Fakturatka – Sprzedajesz Więcej” – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przesyłanie mu Informacji Handlowych drogą elektroniczną w formularzu dostępnym na Portalu;

e) możliwość funkcjonowania Konta Klienta w Serwisie, obsługi zawartej Umowy i jej realizację za pośrednictwem Serwisu zgodnie z odpowiednim Regulaminem świadczenia usług faktoringowych;

f) możliwość wprowadzania przez Użytkownika oraz aktualizacji jego danych, udostępniania dokumentów, po zalogowaniu się do Konta Klienta.

3.2 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu (Konto Klienta) przeznaczone są tylko do korzystania przez podmioty gospodarcze, reprezentowane przez Użytkowników.

3.3 Faktor zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług wynikającą z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności wynikających z przyczyn leżących po stronie dostawcy Internetu, Operatora sieci komórkowej, uszkodzenia urządzenia, prac serwisowych lub następstw siły wyższeń lub działań osób trzecich itp. oraz zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. Przerwy serwisowe będą trwać nie dłużej niż kilka godzin. Awarie mogą trwać dłużej niż kilka godzin. Faktor zobowiązuje się, że niezwłocznie przystąpi do usuwania awarii tak, aby Użytkownik mógł w jak najszybszym terminie korzystać z Serwisu. Klient (oraz Użytkownik) nie może zgłaszać do Faktora żadnych roszczeń związanych z przerwą w dostępności Serwisu, jeżeli jest ona spowodowana awarią lub przerwą serwisową. O przerwach serwisowych i awariach Faktor będzie informował w Serwisie. W miarę możliwości, informacja o przerwach serwisowych będzie udostępniana w Serwisie z wyprzedzeniem.

3.4 Odpowiedzialność Faktora ograniczona jest do 2-krotności wynagrodzenia otrzymanego przez Faktora od danego Klienta w okresie rozliczeniowym poprzedzającym zdarzenie warunkujące powstanie odpowiedzialności Faktora.

3.5 Faktor zapewnia stosowanie następujących narzędzi w zakresie bezpieczeństwa:
a) połączenie  z Portalem i Serwisem jest realizowane poprzez Internet (WWW) po protokole HTTPS zapewniającym szyfrowanie komunikacji, uwierzytelnianie stron oraz zapewniający integralność danych;

b) autoryzacja – dostęp do Serwisu poprzedzany jest autoryzacją Użytkownika przez jego login i hasło – zapobiega to ingerowaniu niepowołanych osób w usługi świadczone konkretnym Użytkownikom; zawarcie Umowy, jak też zgłaszanie do finansowania, może być poprzedzone autoryzacją przy wykorzystaniu SMS;

c) infrastruktura techniczna (serwerownia), w której hostowany jest Serwis zapewnia bezpieczeństwo zarówno samej aplikacji jak i gromadzonych danych  poprzez wykorzystanie specjalistycznego sprzętu – serwery aplikacji i bazodanowe oraz innych narzędzi i urządzeń sieciowych zapewniających bezpieczeństwo  np. programy antywirusowe pozwalające na eliminację złośliwego kodu;

d) firewall’e – w celu zabezpieczenia Serwisu przed niepowołanym dostępem z Internetu;

e) audyty bezpieczeństwa – wykorzystywane oprogramowanie jest stale monitorowane pod kątem występowania błędów umożliwiających dokonanie włamania na serwer.

3.6 Wszelkie treści oraz wizerunki graficzne Portalu i Serwisu oraz Prawa Własności Intelektualnej do Serwisu stanowią własność intelektualną Faktora oraz podlegają ochronie prawnej, Faktor zastrzega możliwość skorzystania z drogi sądowej w przypadku stwierdzenia naruszenia swoich praw autorskich.

4. Zawarcie umowy o śwadczenie usług faktoringowych oraz zakładanie Konta Klienta.

4.1 Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony:
a) w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1 lit. a-c w chwili rozpoczęcia korzystania z Portalu;

b) w zakresie usługi wskazanej w pkt 3.1 lit. d w chwili zapisania się na Newsletter przez Użytkownika, bądź poprzez przystąpienie do Programu poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”;

c) w zakresie usług wskazanych w pkt 3.1. lit. e i f po założeniu Konta Klienta w Serwisie.. 

4.2 Dla Klientów tworzone jest Konto Klienta po wypełnieniu udostępnionego w Serwisie formularza
przez Klienta wraz z ustawieniem hasła oraz autoryzacją kodem SMS wysyłanym na numer telefonu Klienta lub Użytkownika.

4.3 W szczególnych wypadkach, za zgodą Faktora, Faktor dopuszcza pisemne lub mailowe składanie wniosków o zawarcie Umowy, bez pośrednictwa Serwisu. W tym wypadku, Konto Klienta jest tworzone po zaakceptowaniu przez Faktora wniosku o zawarcie Umowy wraz ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Faktora, w chwili zawarcia Umowy zgodnie z obowiązującym Klienta Regulaminem świadczenia usług faktoringowych. Faktor wskaże potencjalnemu Klientowi jakich dokumentów i w jakiej formie wymaga dla rozpoznania wniosku o zawarcie Umowy oraz w jaki sposób potencjalny Klient będzie mógł uzyskać dostęp do Konta Klienta.  .

4.4 Osobą korzystającą z Konta Klienta w jego imieniu jest Użytkownik.

4.5 Przy tworzeniu Konta Klienta Użytkownik ustala hasło dostępu. Z Kontem Klienta powiązane są tylko jedne dane do logowania.

4.6 Użytkownik po poprawnym zalogowaniu się do Serwisu może zgłaszać w imieniu Klienta wnioski o finansowanie w ramach eFaktoringu lub Fakturatki. Wykonywanie Umowy odbywa się zgodnie z odpowiednim Regulaminem świadczenia usług faktoringowych oraz wszelkimi pozostałymi załącznikami do Umowy. Niektóre działania podejmowane w Serwisie, w tym w szczególności składanie wniosków o finansowanie, zawarcie Umowy, zmiana danych Klienta, zmiana hasła mogą wymagać akceptacji kodem SMS wysłanym na numer podany przez Klienta podczas zawierania Umowy.

5. Dostęp do Serwisu. 

5.1. Dostęp do Serwisu jest możliwy za pośrednictwem Serwisu pod adresem internetowym https://sof.nfg.pl/.

5.2. Logowanie do Konta Klienta polega na poprawnym wprowadzeniu na stronie internetowej danych, na które składają się NIP oraz hasło.

5.3. Faktor informuje za pośrednictwem Serwisu o odmowie realizacji wniosków o finansowanie w ramach eFaktoringu lub Fakturatki lub innych czynności, zmianach w regulaminach, zmianie kluczowych parametrów Umowy i innych czynnościach związanych z wykonywaniem Umowy.

5.4. Prawa i obowiązki Klienta i Faktora związane z wykonywaniem Umowy reguluje Umowa oraz odpowiedni Regulamin świadczenia usług faktoringowych.

5.5. Faktor oraz Klient zgodnie postanawiają, że w zakresie dopuszczalnym funkcjonalnością Faktora, oświadczenia woli składane za pośrednictwem Serwisu  przez Użytkownika (oświadczenia woli w formie elektronicznej) będą równoważne z oświadczeniami woli Klienta złożonym w formie pisemnej, chyba że Faktor zastrzeże pod rygorem nieważności formę pisemną dla skutecznego złożenia przez Klienta określonego oświadczenia woli.

5.6. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:

a) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu;

b) dane podane przeze mnie przy rejestracji Konta Klienta są zgodne z prawdą;

c) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Faktora związanych z realizowanymi poprzez Serwis usługami oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

5.9  Faktor może dokonać weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, w tym wymagać od niego złożenia innych oświadczeń niż przewidziane Regulaminem.

5.10      Faktor zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Klienta, będącego osobą fizyczną w przypadku jego śmierci.

5.11    Faktor zastrzega prawo, że jakiekolwiek próby nieuprawnionego dostępu do Serwisu bądź korzystania z niego w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą, bez uprzedzenia, nieodwracalne zablokowanie dostępu do Serwisu oraz podjęcie stosownych kroków prawnych.

6. Obowiązki Użytkownika i Klienta

6.1 Użytkownik jest zobowiązany do:
a) korzystania z Portalu i Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulaminu  świadczenia usług faktoringowych oraz Umowy;

b) podawania w Serwisie prawdziwych danych dotyczących Klienta i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (w tym dokumentów księgowych i dot. sytuacji finansowej);

c) nieudostępniania danych logowania osobom trzecim;

d) niezwłocznego poinformowania Faktora o utracie lub ujawnieniu osobom nieuprawnionym informacji związanych z Serwisem, których utrata lub ujawnienie może spowodować nieuprawnione wykorzystanie Serwisu oraz umożliwienie nieuprawnionego dostępu do Serwisu;

e) niezwłocznego poinformowania Faktora o nieuprawnionym wykorzystaniu Serwisu lub możliwości nieuprawnionego dostępu do Serwisu;

f) przestrzegania Praw Własności Intelektualnej do Serwisu;

g) przestrzegania prawa i dobrych obyczajów.

6.2 Wszystkie działania realizowane w Serwisie przez Użytkownika są równoznaczne z działaniami Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za to, żeby dane dostępowe do Serwisu posiadał jedynie on, osoba/y upoważnione do reprezentacji Klienta zgodnie z KRS lub dysponujące odpowiednim upoważnieniem Klienta i jest odpowiedzialny za należyte wykonywanie przez Użytkownika jego obowiązków, o których mowa w pkt 6.1.

6.3 Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transakcje zrealizowane za pośrednictwem Serwisu na podstawie dyspozycji złożonych w imieniu Klienta przez osoby nieuprawnione i ponosi odpowiedzialność wobec Faktora za szkodę, jaką ten poniósł przez to, że wykonywał Umowę nie wiedząc o braku umocowania osoby korzystającej z Serwisu do składania oświadczeń (w tym zgłaszania wierzytelności do finansowania) w imieniu Klienta. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Faktora o utracie lub ujawnieniu osobom nieuprawnionym informacji  związanych z Serwisem, których utrata lub ujawnienie może spowodować nieuprawnione wykorzystanie Serwisu oraz umożliwienie nieuprawnionego dostępu do Serwisu, o nieuprawnionym korzystaniu z Serwisu lub możliwości nieuprawnionego korzystania z Serwisu.

6.4 Zgłoszenia zdarzeń, o których mowa w pkt. 6.1 lub 6.3 mogą być dokonywane w formie elektronicznej poprzez Serwis lub na adres e-mail: info@nfg.pl lub telefonicznie pod odpowiednimi numerami wskazanymi na stronie internetowej Faktora.

6.5 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dane i oświadczenia woli złożone za pośrednictwem Serwisu. Klient ponosi odpowiedzialność za dane i oświadczenia woli złożone za pośrednictwem Serwisu przez niego lub przez Użytkownika.

7. Ograniczenia dostępu.

7.1 Faktor może zablokować dostęp do Serwisu w przypadku naruszenia przez Użytkownika lub Klienta postanowień Umowy i niniejszego Regulaminu w zakresie dotyczącym obowiązków Klienta i osób działających w jego imieniu, związanych z przestrzeganiem zasad bezpiecznego korzystania z Serwisu, w szczególności:

a) podejrzenia nieuprawnionego użycia Serwisu;

b) trzykrotnego użycia niewłaściwego hasła do logowania się do Serwisu;

c) awarii lub usterki systemów informatycznych Serwisu lub stwierdzenia przez Faktora zagrożenia bezpieczeństwa tych systemów.

7.2 Faktor informuje niezwłocznie Klienta o zablokowaniu dostępu do Serwisu przez, co najmniej jeden z poniższych sposobów - komunikat na stronie/ekranie logowania, komunikat na stronie Internetowej, drogą telefoniczną, pisemną lub e-mailem.

7.3 Odblokowanie dostępu do Serwisu, z wyjątkiem zdjęcia blokady dokonanej z powodów określonych w pkt. 7.1 lit. c, jest realizowane na wniosek Klienta złożony po ustaniu przyczyny, która była powodem jego zablokowania.

8. Wymagania techniczne.

8.1 Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu. Szczegółowe wymagania techniczne do prawidłowego korzystania z Serwisu:

8.2 Dla urządzeń stacjonarnych:

a) używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 70.0 lub wyższej, Chrome w wersji 80.0 lub wyższej obsługujące css3 oraz html5;

b) używanie systemu operacyjnego Windows 8.0 lub wersji wyższej;

c) posiadanie minimum 1 GB wolnej pamięci przestrzeni dyskowej;

d) posiadanie minimum 8 GB pamięci operacyjnej RAM;

e) posiadanie procesora z zegarem taktowanym na 4GHz lub wyższym;

f) włączona obsługa ciasteczek (cookies);

g) włączona obsługa Javascript;

h) posiadanie ekranu o minimalnej rozdzielczości 1024x768;

i) posiadanie dostępu do Internetu;

8.2 Dla urządzeń mobilnych

a) używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 70.0 lub wyższej, Chrome w wersji 80.0 lub wyższej, Opera w wersji 60.0 lub wyższej, Safari w wersji 14.6 lub wyższej;

b) używanie systemu operacyjnego Android w wersji 10.0 lub wyższej, IOS w wersji 14.6 lub wyższej.
8.3 Dla witryny WWW:

a) używanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 70.0 lub wyższej, Chrome w wersji 80.0 lub wyższej, Opera w wersji 60.0 lub wyższej, Safari w wersji 14.6 lub wyższej;

8.4 Korzystanie z Serwisu w zakresie, w jakim umożliwia korzystanie z Konta Klienta wymaga posiadania przez Klienta bezpiecznego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania w kontaktach z Faktorem tylko jednego adresu e-mail i numeru telefonu. W przypadku ich zmiany Klient może dokonać zmiany adresu e-mail i/lub numeru telefonu w Serwisie w każdym czasie, co może wymagać autoryzacji kodem SMS.

8.5 Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z Serwisu internetowego należy korzystanie z używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej bez stosowania zabezpieczeń. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www. Ponadto korzystanie z Serwisu internetowego wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Użytkownika, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której Użytkownik połączył się z serwisem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przez Użytkownika przeglądarka oraz system operacyjny, itp.

8.6 Funkcja oraz cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Faktora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, to statystyki odwiedzin Serwisu internetowego.

8.7 W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania niespełniającego wymogów określonych powyżej, Faktor nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

9. Reklamacje.

9.1 Klientowi/ Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji zgodnie z poniższym trybem:

a) w formie elektronicznej: za pośrednictwem udostępnionego przez Faktora Serwisu, lub poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie NFG, lub na adres e-mail NFG;

b) telefonicznie, pod numerem telefonu Infolinii: +48 71 773 70 30 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),

c) w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres NGF.

9.2 Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dokładne dane Klienta oraz Użytkownika, umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, tj. imię i nazwisko, NIP, adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji dokument powinien być opatrzony podpisem Użytkownika. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty powiązane, niezbędne do jej rozpatrzenia.

9.3 Faktor rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli z uwagi na złożoność przedmiotu sprawy wystąpi konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony do 60 dni liczonych od daty otrzymania reklamacji. Wówczas Faktor  ma obowiązek poinformowania Użytkownika o przyczynie opóźnienia odpowiedzi na reklamację oraz wskazać nowy termin udzielenia odpowiedzi. W przypadku niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Klienta/Użytkownika.

9.4 Faktor udziela odpowiedzi na reklamacje w formie pisemnej, wysyłając Klientowi/Użytkownikowi odpowiedź listem poleconym na podany adres do korespondencji lub w formie elektronicznej - na wskazany w Serwisie przez Użytkownika adres e-mail. Tryb poinformowania ustalany jest z Użytkownikiem na etapie obsługi reklamacji.

10. Dane osobowe.

10.1  Faktor, w szczególności w celu niezbędnym do zawarcia oraz wykonania Umowy, przetwarza dane Klienta, jego reprezentanta/ów i/lub beneficjenta/ów rzeczywistego. Faktor w celu niezbędnym do przesyłania Newslettera bądź w celach niezbędnych do przystąpienia przez Użytkownika do Programu poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej” przetwarza również dane Użytkownika, który subskrybował Newsletter bądź wziął udział w Programie poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”.

10.2  Klient udostępniający Faktorowi dane osobowe Użytkowników, swoich współpracowników, kontrahentów, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób trzecich, z wyłączeniem Kontrahentów/Dostawców,  zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania tym osobom informacji o Faktorze jako administratorze danych osobowych, która jest zawarta w Polityce prywatności udostępnionej w Portalu i Serwisie. Faktor przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych Kontrahentowi/Dostawcy we własnym zakresie.

10.3  Faktor jest administratorem danych osobowych Klientów, ich reprezentantów lub beneficjentów rzeczywistych, Użytkowników subskrybujących Newsletter oraz przystępujących do Programu poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) pozyskanych od Użytkowników oraz z ogólnie dostępnych źródeł danych osobowych o przedsiębiorcach (KRS i CEIDG), w tym również danych dotyczących urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu realizacji Usług. Dane przetwarzane są w celach związanych z zawarciem i wykonywaniem umów o świadczenie usług, w szczególności umów faktoringu, weryfikacji zdolności kredytowej w celu zawarcia umów, w celu oceny wiarygodności płatniczej i realizacji przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w celu zarządzania ryzykiem operacyjnym NFG, marketingu usług świadczonych przez Administratora i podmioty powiązane, w celach statystycznych, analitycznych, dowodowych i archiwalnych.

10.4  Klientowi reprezentantowi/lub Użytkownikowi, Użytkownikowi subskrybującemu Newsletter oraz przystępującemu do Programu poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej” przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług określonych w pkt 3.1. lit. c-e.  Szczegółowe uprawnienia Klienta i/lub Użytkownika w zakresie przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, która jest dostępna w Serwisie oraz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

10.5  Faktor informuje, że w związku ze świadczeniem Usług  drogą elektroniczną Klient będzie otrzymywał od Faktora informacje dotyczące zawarcia oraz wykonania Umowy, a także dotyczące niektórych działań w Serwisie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

10.6  Po wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika, Faktor może przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub sms, skierowane do Użytkownika Informacje Handlowe w rozumieniu przepisu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.7  W przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Faktor ma prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta i/lub Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

10.8  Faktor powiadomi Klienta i/lub Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

10.9 W przypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Klienta i/lub Użytkownika określonych danych, Klient i/lub Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

11. Warunki rozwiązywania umowy o świadczenie usług.

11.1      Użytkownik może  w każdej chwili może zrezygnować z usług określonych w pkt 3.1 lit. a-c  - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się w tym zakresie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniane są te Usługi.

11.2    Użytkownik może również w każdej chwili zrezygnować z usługi określonej  w pkt 3.1 lit. d poprzez anulowanie subskrypcji Newslettera przez kliknięcie w link dezaktywacyjny zawarty w treści Newslettera bądź poprzez rezygnację z udziału w Programie poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”. Usunięcie z listy subskrybentów oraz uczestników Programu poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej” zostanie zrealizowane przez Faktora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rezygnacji z subskrypcji Newslettera oraz rezygnacji z udziału w Programie poleceń „Fakturatka – Sprzedajesz więcej”.

11.3          Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną w zakresie usług opisanych w pkt 3.1 lit. e i f rozwiązując Umowę zgodnie z zapisami Regulaminu o świadczenie usług faktoringowych. 

11.4        W przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze stron Umowy dochodzi do dezaktywowania profilu Klienta w Serwisie.

12 Postanowienia końcowe.

12.1         W stosunkach między Faktorem a Klientami nie stosuje się postanowień art. 66(1) § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.

12.2        Regulamin dostępny jest na Portalu.

12.3  Faktor  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w  Regulaminie, w razie zaistnienia ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:

a) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa i/lub stanowisk sądów/organów, a także wydanie wytycznych, rekomendacji przez organy państwowe, która to zmiana ma wpływ na świadczone usługi i skutkuje koniecznością aktualizacji postanowień Regulaminu;

b) Zmiana zakresu albo sposobu świadczonych usług (w tym zmiany o charakterze technicznym, informatycznym itp., jak też zmiany narzucone przez kontrahentów Faktora), która wymaga aktualizacji postanowień Regulaminu.

12.4 . O zmianie Regulaminu Faktor powiadomi Klientów przez wysłanie wiadomości na adres e-mail nie później niż na 7 dni przed planowanym wejściem w życie zmienionej treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin jest również zamieszczany na Portalu. 

12.5 Zmieniony Regulamin wiąże Klienta i Użytkownika, jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Regulaminu, Klient nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian w formie pisemnej. W razie woli złożenia przez Klienta sprzeciwu w tym terminie, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z upływem 30 dnia od doręczenia sprzeciwu do NFG ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – w tym czasie Użytkownika i Klienta wiąże Regulamin w dotychczasowej wersji. Rozwiązanie tej umowy pociąga za sobą automatyczne rozwiązanie Umowy o świadczenie usług faktoringowych. 

12.6   Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu i jest udostępniana w aktualnej wersji w Portalu.