Udostępnij:
02-02-2023

Uniwersalne, podstawowe i szczegółowe zasady rachunkowości

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa wymaga stosowania się do przepisów wynikających wprost z ustawy o rachunkowości. Wskazuje ona między innymi na konieczność stworzenia polityki rachunkowości – dokumentu, który będzie zawierał stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości. O jakich zasadach mowa? Jak dzieli się zasady rachunkowości?

Czym jest polityka rachunkowości?


Obowiązujące regulacje prawne zobowiązują podmioty gospodarcze do prowadzenia rachunkowości. Przez rachunkowość, zgodnie z treścią art. 4 ustawy o rachunkowości, rozumieć należy:

● przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

● prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

● okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

● sporządzanie sprawozdań finansowych,

● gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

● poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Czym jest polityka rachunkowości, o której wspomina ustawa o rachunkowości? To nic innego jak zbiór reguł, według których prowadzone są księgi konkretnego przedsiębiorstwa. Zasady te powinny wynikać wprost z przepisów prawa i być zgodne ze standardami rachunkowości. Najbardziej powszechna klasyfikacja zasad rachunkowości dokonuje ich podziału na trzy kategorie: uniwersalne, podstawowe i szczegółowe.


Uniwersalne zasady rachunkowości


Uniwersalne zasady rachunkowości to zasady, które stosuje się niezależnie od kraju, systemu gospodarczego czy ustroju politycznego. Wynikają z międzynarodowych standardów i stanowią pewnego rodzaju podstawę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Są to:

zasada dwustronnego zapisu – każda operacja gospodarcza powinna być zapisywana z perspektywy bilansowej – tj. aktywów i pasywów, co oznacza, że księgować ją należy zarówno po stronie debetu, jak i kredytu;

zasada periodyzacji – zakłada ewidencję zdarzeń gospodarczych w określonych okresach. Zasada ta wymaga określenia roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych;

zasada podmiotowości – operacje gospodarcze powinny być ewidencjonowane w ramach jednostek gospodarczych, funkcjonujących pod konkretną nazwą i wyodrębnionych majątkowo, prawnie i organizacyjnie.


Podstawowe (nadrzędne) zasady rachunkowości


Obok zasad uniwersalnych funkcjonują zasady podstawowe, zwane również nadrzędnymi. Zalicza się do nich zasady:

● kontynuacji działania – zasada zakładająca, że jednostka gospodarcza będzie kontynuować swoją działalność w dającej się przewidzieć przyszłości i bez istotnych zmian jej zakresu,

● ciągłości – zasada, która nakazuje stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w kolejnych latach obrotowych, by zapewnić możliwość porównania wyników na przestrzeni czasu,

● memoriału – zasada, w myśl której jednostka gospodarcza powinna ujmować w księgach operacje gospodarcze w momencie, w którym faktycznie powstały, niezależnie od terminu ich zapłaty,

● istotności – zasada nakazująca ujmowanie w księgach wszystkich istotnych zdarzeń gospodarczych, mogących wpływać na ocenę sytuacji finansowej podmiotu,

● współmierności – zasada zakładająca, że uzyskanym przychodom towarzyszyć powinny poniesione koszty ich uzyskania – tzn. powinny być ujęte w księgach za ten sam okres sprawozdawczy,

● wiarygodności – zasada mówiąca o tym, że ujmowane w księgach operacje powinny być prezentowane w sposób rzetelny i umożliwiający właściwą ocenę finansową podmiotu,

● ostrożności – zasada, która mówi o ostrożnej wycenie składników aktywów i pasywów.

Zasady-rachunkowosci.jpg

Szczegółowe zasady rachunkowości


Ostatnią grupę zasad rachunkowości tworzą zasady szczegółowe. Zaliczamy do nich zasady dokumentacji, kompletności, przejrzystości, terminowości i aktualności oraz porównywalności. Dzięki stosowaniu się do tych zasad możliwa jest precyzyjna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jej porównanie z historycznymi wynikami.


Jesteś przedsiębiorcą? To Cię zainteresuje!

Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!

Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.
Innym ciekawym rozwiązaniem są  raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.