Udostępnij:
04-05-2022

Czym jest rachunek uproszczony?

Dokumentowanie i ujmowanie w księgach zawieranych transakcji jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Podstawowym dokumentem księgowym, który pozwala ująć operację w księgach, jest faktura, jednak nie jest to jedyny dokument księgowy, który może wystawić sprzedawca. Czym jest rachunek uproszczony? Kto może z niego korzystać i jak wygląda?
Czym jest faktura?

Faktura to podstawowy dokument księgowy, który doskonale znany jest każdemu przedsiębiorcy. Regulacje dotyczące faktury zamieszczone są w ustawie o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jej treścią obowiązkowymi elementami, które przedsiębiorca zobowiązany jest zamieścić na fakturze, są:

● data wystawienia,

● numer identyfikacyjny,

● imiona i nazwiska / nazwy podmiotów będących stronami transakcji wraz z adresami,

numery NIP stron transakcji,

● data dokonania lub zakończenia dostawy towaru / wykonania usługi / otrzymania zapłaty,

● nazwę / rodzaju towaru lub usługi,

● miarę i ilość dostarczonych towarów / zakres wykonanych usług,

● cenę jednostkową netto,

● kwoty ewentualnych opustów,

● wartość sprzedaży netto,

● stawkę podatku,

● sumę wartości sprzedaży netto,

● kwotę podatku od wartości sprzedaży netto,

● ogólną kwotę należności.

Czym jest rachunek uproszczony?

Choć o rachunku uproszczonym wciąż mówi wielu przedsiębiorców, tak naprawdę od dawna już nie funkcjonuje w obiegu. Wszystko za sprawą przepisów z 1 stycznia 2014 roku, które ujednoliciły zasady dokumentowania transakcji gospodarczych. Od tamtego momentu przedsiębiorcy zobowiązani są dokumentować transakcje handlowe przy pomocy faktur. Zasada ta tyczy się również firm zwolnionych z podatku VAT, które wykorzystywały dotychczas rachunek uproszczony.

GettyImages-485188795.jpg

Czym jest faktura ZW (dawny rachunek)?

Dawny rachunek uproszczony został zastąpiony tzw. fakturą ZW. Czym się charakteryzuje? To nic innego jak tradycyjna faktura, z tą różnicą, że w miejscu stawki VAT przedsiębiorca wpisuje „ZW”. Faktura ZW jest tym samym następcą rachunku uproszczonego i aktualnie obowiązującym sposobem dokumentowania transakcji przez przedsiębiorców zwolnionych z podatku VAT.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, na dokumencie tym powinny znaleźć się następujące informacje:

● data wystawienia,

● numer faktury,

● imiona i nazwiska / nazwy podmiotów będących stronami transakcji wraz z adresami,

● wskazanie na towar/usługę będącą przedmiotem transakcji,

● miarę / liczbę dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

● cenę jednostkową,

● ogólną kwotę należności,

● wskazanie na podstawę prawną zwolnienia z podatku VAT.

Rachunek wystawia się nie później niż w terminie 7 dni od dnia dostarczenia towaru / wykonania usługi. Czy jest możliwe udokumentowanie sprzedaży fakturą? Tak, ale tylko pod warunkiem, że faktury zażąda klient.

Obowiązek wystawiania faktur

Obowiązek wystawiania faktury tyczy się każdego przedsiębiorcy dokonującego sprzedaży dla firmy. Mowa zarówno o czynnych podatnikach VAT, jak i firmach podmiotowo lub przedmiotowo zwolnionych z podatku VAT. Przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę w dwóch egzemplarzach – pierwszy otrzymuje nabywca, zaś drugi po ujęciu w księgach trafia do firmowego archiwum. Wyjątek od reguły obowiązuje podmioty egzekucyjne i komorników sądowych, które zobowiązane są wystawiać faktury w trzech egzemplarzach – jednym dla nabywcy, drugim dla wystawcy i trzecim dla dłużnika.

Do kiedy przedsiębiorca zobowiązany jest wystawić fakturę? Co do zasady, powinien to zrobić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy lub wykonania usługi. W tym przypadku również istnieje kilka wyjątków, które szczegółowo opisano w art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług.

Zalety faktoringu

Przedsiębiorca, który zdecyduje się wystawić kontrahentowi fakturę z odroczonym terminem płatności, musi liczyć się z tym, że bieżące koszty działalności będzie musiał pokryć z innych środków. W wielu branżach kredytowanie kontrahentów jest wręcz standardem i warunkiem rozpoczęcia współpracy, dlatego też wielu przedsiębiorców zmaga się przez to z poważnymi problemami z płynnością finansową. Szybkim i elastycznym sposobem rozwiązania tych problemów jest faktoring.

Faktoring to nowoczesna usługa finansowa, która pozwala szybko odzyskać środki zamrożone na fakturach. O ile faktura nie jest przeterminowana, przedsiębiorca może sprzedać ją firmie faktoringowej i w ten sposób zyskać środki na wypłatę wynagrodzeń czy zakup materiałów.

Ograniczone do minimum formalności, brak konieczności dokumentowania zdolności kredytowej, a także ustanawiania zabezpieczenia na majątku firmy to niewątpliwie najważniejsze zalety faktoringu, ale niejedyne. Faktoring to skuteczny sposób dyscyplinowania kontrahentów oraz ich sprawdzania przed rozpoczęciem długofalowej współpracy. Sprzedając fakturę firmie faktoringowej, przedsiębiorca pozbywa się obowiązku bieżącego monitorowania spływu należności oraz motywowania kontrahentów do terminowej spłaty – zajmuje się tym faktor, dzięki czemu przedsiębiorca może się skupić na tych czynnościach, które generują dla firmy przychody.

Faktoring niesie za sobą także korzyści ekonomiczne. Można wrzucić go w koszty i w ten sposób obniżyć koszt finansowania. Co więcej, pozyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na sfinansowanie własnych zakupów, a nierzadko rezygnacja z kredytu kupieckiego oznacza znaczące rabaty.