Udostępnij:
20-10-2021

Umowa faktoringu - co to jest, co zawiera?

Faktoring dla wielu przedsiębiorców pozostaje stosunkowo mało znaną usługą. Przed skorzystaniem z niej powstrzymuje ich między innymi obawa o konieczność związania się z firmą faktoringową długoterminową i skomplikowaną umową. Czy rzeczywiście obawy te są uzasadnione? Czy proces wnioskowania o faktoring jest równie angażujący i czasochłonny jak wnioskowanie o kredyt w banku?

Umowa faktoringu - podstawowe informacje


Jednym w ważnych czynników przesądzających o wyborze konkretnej firmy oferującej usługi faktoringowe jest z pewnością treść umowy faktoringowej. Jest to o tyle istotne, że przepisy prawa nie regulują w sposób jednoznaczny Umowy Faktoringu, jak np. w przypadku kredytu czy leasingu, a sama usługa może być w wersji podstawowej lub rozbudowanej. Istotne jest, by była jak najlepiej dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy poszukującego finansowania takiego jak faktoring – to zaś powinno być jednoznacznie określone w treści umowy faktoringu.

Przypominamy: istotą usługi faktoringowej jest wykup przez faktora (czyli przedsiębiorcę oferującego usługę faktoringową) należności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez faktoranta (którym jest podmiot sprzedający fakturę i otrzymujący za nią zapłatę od faktora) dla jego odbiorców. Należy pamiętać, że faktoring działa tylko przy wierzetelnościach nieprzeterminowanych, tzn. takich, których termin płatności nie uplynął. 

Podkreślenia wymaga również, że faktoring ma charakter złożony i obok podstawowej czynności, jaką jest przelew wierzytelności, przedmiotem faktoringu czynią strony często szereg usług, jakie podmiot faktoringowy ma wykonać na rzecz przedsiębiorcy. Nazywane są one czynnościami dodatkowymi.
Te dodatkowe czynności faktora obejmują przede wszystkim: przyjmowanie ryzyka wypłacalności dłużników, windykację należności, finansowanie przez dyskonto, udzielanie pożyczek, monitorowanie dłużników, wypłacanie zaliczek na poczet przyszłych należności, sporządzanie i wysyłanie monitów w przypadku nieterminowej zapłaty ze strony dłużników, a także okresowe sprawdzanie stanu wypłacalności dłużników, a także kierowanie upomnień do dłużników opieszałych.

W polskim prawie nie ma jednej definicji umowy faktoringu, choć sama usługa w swojej podstawowej części jest niezwykle prosta.

Jest to forma finansowania przedsiębiorstw poprzez wykup wierzytelności. Faktor (firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu odpowiednią zapłatę. Faktorant ceduje fakturę na faktora (dokonuje tzw. cesji wierzytelności) i otrzymuje zapłatę. Uczestnikiem transakcji jest również odbiorca towarów lub usług, czyli dłużnik faktoringowy. Do zawarcia umowy faktoringu potrzebne są dwie strony, ale ostatecznie usługa odnosi skutek również wobec osoby zobowiązanej do zapłaty.

Strony Umowy Faktoringu


W umowie faktoringu występują tym samym trzy podmioty: faktorant, faktor i dłużnik faktoringowy (kontrahent).
  • Przedsiębiorca (faktorant) jest przede wszystkim uprawniony do terminowego otrzymywania środków wynikających ze sprzedaży wierzytelności. Jego zobowiązanie obejmuje natomiast dostarczenie firmie świadczącej usługę faktoringu (faktorowi) dokumentacji dotyczącej transakcji z dłużnikiem faktoringowym (kontrahentem) oraz ponoszenie wszelkich opłat wynikających z umowy.
  • Firma faktoringowa (faktor) ma prawo do weryfikacji faktoranta pod kątem sytuacji finansowej. Pobiera także opłaty wynikające z umowy faktoringowej. Do obowiązków faktora należy przekazywanie środków finansowych, a w przypadku faktoringu pełnego także przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużnika faktoringowego.
  • Kontrahent (dłużnik faktoringowy) nie jest stroną w umowie faktoringowej, jednak ma prawo być poinformowany o zawarciu takiej umowy – zmienia się bowiem dla niego odbiorca należności. Obowiązki tego podmiotu nie ulegają zmianie. Na nieco innych zasadach działa faktoring cichy, w którym kontrahent nie jest informowany o sprzedaży faktur.

Niezbędne elementy umowy faktoringuUmowa faktoringu jest umową nienazwaną. Orzecznictwo krajowych sądów pozwala na wyróżnienie pewnych charakterystycznych cech tego typu stosunków prawnych (zobacz np. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2003 roku, sygn. akt V CKN 218/01). W praktyce umowa faktoringu ma zazwyczaj cechy typowe dla przelewu wierzytelności oraz zlecenia. Oprócz standardowych elementów (np. oznaczenia stron, daty i miejsca zawarcia itd.) w umowie muszą znaleźć się między innymi informacje dotyczące zasad finansowania faktur i sposobów ich rozliczenia oraz klauzule określające rodzaj świadczonej usługi faktoringowej (np. faktoring pojedynczy, faktoring globalny, faktoring z regresem czy faktoring bez regresu).

Warto pamiętać, że umowa faktoringowa nie musi zostać zawarta w formie pisemnej. W przypadku usług faktoringu internetowego popularnym rozwiązaniem jest tak zwana forma dokumentowa. Oznacza to, że umowa zostaje zawarta poprzez platformę online faktora. W NFG jest to System Obsługi Faktoringu. Za pośrednictwem takiego serwisu można w kilka minut pozyskać środki z nieprzetrmonowanych faktur.

Umowy faktoringowe są na ogół krótkoterminowe, a ich wypowiedzenie nie przysparza najmniejszych trudności. Co więcej, chęć zerwania umowy nie wymaga podjęcia stosownych kroków z dużym wyprzedzeniem – w NFG okres wypowiedzenia umowy wynosi zaledwie 1 miesiąc. Można zatem stwierdzić, że rozwiązanie umowy faktoringowej jest niemal tak samo proste jak jej zawarcie.

Faktorant czytający umowę faktoringową, powinien także zwrócić uwagę na:
  • kwestię zawiadamiania dłużnika o cesji wierzytelności,
  • zasady dalszej obsługi dłużnika faktoringowego,
  • cennik za różne usługi.

Korzyści po zawarciu Umowy faktoringu


Faktoring zyskuje dużą popularność głównie dzięki przejrzystości w zakresie warunków usługi oraz jej niskich kosztów. Decydując się na zawarcie umowy faktoringowej, masz gwarancję, że środki zostaną przekazane na Twoje konto niezwłocznie. Dzięki temu nie musisz martwić się o zaburzenie płynności finansowej czy spowolnienie rozwoju Twojej działalności gospodarczej.

Kredyty i pożyczki wymagają spełnienia szeregu warunków, a także przejścia przez długi proces formalny. Umowa faktoringu jest mniej skomplikowana, nie obejmuje ustanowienia zabezpieczenia i jest skierowany do różnych branż. Z usługi można korzystać regularnie.

W celu uzyskania finansowania w NFG i zawarcia Umowy faktoringu wystarczy:

● zarejestrować się w Systemie Obsługi Faktoringu NFG,
● wykonać przelew weryfikacyjny,
● dokonać autoryzacji umowy przy pomocy kodu otrzymanego przez SMS.

Powyższe kroki to wszystkie formalności, z jakimi liczyć muszą się przedsiębiorcy zainteresowani zawarciem umowy faktoringowej z NFG. Po weryfikacji konta wystarczy jedynie wprowadzić fakturę do systemu i wybrać dogodny typ finansowania:

● faktoring jawny,
● faktoring cichy,
● faktoring ekspresowy,

Po weryfikacji faktury pozostaje jedynie czekać na przelew środków na konto – otrzymać je można nawet w 5 minut!