Udostępnij:
26-09-2023

Czym jest plan marketingowy i jakie są jego elementy?

Podejmowanie skutecznych działań marketingowych niewątpliwie przekłada się na wzrost sprzedaży. Nie jest jednak łatwo stworzyć plan marketingowy, który pozwoli skutecznie wspierać realizację firmowych celów. Czym jest plan marketingowy i jaką pełni funkcję w przedsiębiorstwie? Kto powinien być zaangażowany w jego tworzenie? Jakie elementy powinien zawierać?

Czym jest plan marketingowy przedsiębiorstwa i jaką pełni funkcję?


Plan marketingowy to nic innego jak dokument, który zawiera szczegółowo opisaną strategię marketingową podmiotu. Pełni tym samym funkcję swoistego drogowskazu – podpowiada zarządzającym, jakie działania podejmować, by z powodzeniem realizować założone sobie cele.
Czy posiadanie takiej strategii jest konieczne? Wprawdzie nie ma obowiązku tworzenia planu marketingowego, jednak niewątpliwie ułatwia on zarządzanie. Wspiera proces decyzyjny, pozwala z odpowiednim czasie podejmować właściwe decyzje i realizować spójną i przemyślaną wizję rozwoju firmy. Brak planu, a tym samym przemyśleń na temat tego, gdzie firma znajduje się obecnie i w jakim kierunku zmierza, bardzo często skutkuje podejmowaniem chaotycznych i nie zawsze rozsądnych decyzji.

Problemem może być również nieefektywne gospodarowanie firmowymi środkami. Strategia marketingowa obejmuje między innymi harmonogram planowanych działań, a także zakłada sporządzenie budżetu działań marketingowych. Podejmując decyzje w oderwaniu od jakichkolwiek założeń i planu na najbliższe miesiące czy lata, niezwykle trudno jest podążać we właściwym kierunku i efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby. Trudniej jest również monitorować czynione postępy i oceniać skuteczność podejmowanych działań, gdyż cele nie są jasno sprecyzowane i odpowiednio udokumentowane.


Kto powinien tworzyć strategię marketingową firmy?


Stworzenie zwycięskiej strategii marketingowej to zadanie niezwykle trudne i dość czasochłonne. Między innymi z tego względu w proces jej projektowania warto zaangażować wielu firmowych ekspertów. Zdecydowanie w procesie tym uczestniczyć powinni dyrektor marketingu, specjaliści ds. marketingu, analitycy rynku i sprzedaży, a także członkowie zarządu.

Dzięki tak szerokim i różnorodnym kompetencjom zespół taki będzie w stanie przeanalizować rynek, na którym funkcjonuje podmiot. Analizie poddać trzeba dodatkowo konkurencję, zidentyfikować grupę docelową, zdefiniować cele marketingowe, a także środki, które pozwolą w jak największym stopniu zrealizować założenia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że plan marketingowy powinien być zgodny z celami realizowanymi przez firmę. Jakakolwiek ich zmiana powinna zostać również uwzględniona w strategii marketingowej. Konieczne jest ponadto uwzględnienie ewentualnych zmian zachodzących na rynku czy w środowisku konkurencyjnym.

plan-marketingowy.jpg


Co powinien zawierać dobry plan marketingowy?


Skoro wiemy już, czym jest i jaką funkcję pełni plan marketingowy, a także kto powinien być zaangażowany w jego tworzenie, przejdźmy do samej struktury takiego dokumentu. Zdaniem specjalistów punktem wyjścia powinna być gruntowna analiza rynku. Bez zgromadzenia informacji o kondycji rynku, konkurencji, potrzebach klientów, a także trendach i potencjalnych zagrożeniach opracowanie skutecznej strategii marketingowej będzie niemożliwe.

Zakończenie pierwszego etapu działań umożliwia przejście do jeszcze bardziej istotnego zadania – tj. definiowania celów. W tej części konieczne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, co chcemy osiągnąć poprzez konkretne działania marketingowe. Formułując cele, należy pamiętać o zasadzie SMART, która wskazuje, że powinny być one konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i osadzone w czasie.

Kolejną część stanowi już sama strategia (pozycjonowanie marki, kanały dystrybucji, segmentacja klientów, promocje i strategie cenowe itd.), a więc ogół działań, które firma planuje podjąć, by zrealizować zdefiniowane we wcześniejszym etapie cele. Strategii towarzyszy również harmonogram działań, a więc osadzony w czasie plan realizacji strategii oraz budżet, który pozwoli zachować kontrolę nad kosztami całego przedsięwzięcia, a jednocześnie oszacować spodziewane przychody i zyski. Dobra strategia powinna obejmować również procedury kontrolne, które pozwolą na bieżąco monitorować skuteczność podejmowanych działań i we właściwym czasie podejmować odpowiednie kroki zaradcze.