Udostępnij:
30-12-2022

Składki na FP i FGŚP w 2023 – kiedy nie trzeba ich opłacać?

Zatrudnienie pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej niesie za sobą konieczność dopełnienia szeregu formalności. Konieczne jest również odprowadzanie w związku z jego zatrudnieniem stosownych składek – w tym składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ile wynoszą obecnie składki na FP i FGŚP? W jakich sytuacjach przepisy dopuszczają możliwość ich uniknięcia?

FP i FGŚP – co to jest?


Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem celowym, którym dysponuje minister właściwy do spraw pracy. Gromadzone w nim środki przeznaczane są na realizację zadań z zakresu promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia. To właśnie z pieniędzy zgromadzonych na FP wypłacane są zasiłki dla bezrobotnych i dodatki aktywizacyjne. Środki wydatkowane są również na pokrycie kosztów kształcenia zawodowego i ustawicznego, wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla dotychczasowych bezrobotnych, pomoc prawną, konsultacje i doradztwo.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to również państwowy fundusz celowy, który wypłaca należności z tytułu roszczeń niezaspokojonych przez pracodawcę w razie jego niewypłacalności. Mowa o roszczeniach obejmujących wynagrodzenia za pracę, za czas niezdolności do pracy i czas urlopu, a także te dotyczące odpraw pieniężnych i ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany urlop.


Ile wynoszą składki na fundusz pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych w 2023?


Składki na Fundusz Pracy opłacają przede wszystkim pracodawcy oraz jednostki organizacyjne za zatrudnione w swoich strukturach osoby, a także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie usług i kółek rolniczych za swoich członków (bez istotnego wkładu gruntowego) oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Składka na FP obliczana jest od tej samej podstawy, od której oblicza się obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W 2023 roku wysokość składki wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. W przypadku przedsiębiorców wysokość składki wynosi 101,94 zł.

Składka na FGŚP odprowadzana jest przez płatników składek. Ustalają oni jej wysokość od kwoty, od jakiej oblicza się pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne. Aktualnie obowiązująca stawka wynosi 0,10% podstawy wymiaru.

na-kogo-nie-trzeba-opłacac-składek-(1).jpg


FP i FGŚP: kiedy nie płacimy


Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje na wiele przypadków, w których nie opłaca się składek na FP i FGŚP:

● Art. 104a: „Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego”.

● Art. 104b: „Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy”.

● Art. 104b: Zwolnienie przysługuje również w przypadku zatrudnienia kobiet, które ukończyły 55 lat, i mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok życia.

● Art. 104c: „Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia”.

● Art. 105: „Przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, Zakład Opieki dla Niewidomych w Laskach oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności”.


Skąd wziąć pieniądze na opłacenie składek?

Mali przedsiębiorcy borykają się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności. Gdy przypada termin płatności składek, wciąż nie mają pieniędzy zamrożonych w fakturach. W takich wypadkach warto skorzystać z dostępnych narzędzi finansowych np. faktoringu. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi.
Dokumentem na podstawie którego firma faktoringowa może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na kontofirmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut! Uzyskane środki można wykorzystać na dowolny cel, w tym na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS czy US.
Załóż bezpłatne konto i sprawdź jak to działa!


Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!