Udostępnij:
05-02-2024

Operacja gospodarcza i zdarzenia – definicje i przykłady

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością podejmowania wielu decyzji i kroków, które mogą, ale nie muszą mieć bezpośredniego wpływu na działalność finansową przedsiębiorstwa. Wyjaśniamy, co kryje się pod pojęciem zdarzenia gospodarczego i co odróżnia je od operacji gospodarczej.

Czym jest zdarzenie gospodarcze? Przykłady

Zdarzenie gospodarcze to wydarzenie lub działanie, które ma wpływ na działalność gospodarczą lub finansową przedsiębiorstwa. Tak naprawdę może to być cokolwiek, co ma znaczenie dla dalszego funkcjonowania firmy. Przykładami zdarzeń gospodarczych są m.in.:

Zakup lub sprzedaż towarów – każda transakcja handlowa, w której firma nabywa lub sprzedaje towary bądź usługi, jest uznawana za zdarzenie gospodarcze (np. zakup surowców do produkcji, sprzedaż gotowych wyrobów).

Inwestycje – zakup nowych maszyn, rozbudowa fabryki i nabycie nieruchomości to najpopularniejsze inwestycyjne przykłady zdarzeń gospodarczych. Mają one wpływ na dalszy rozwój podmiotu i jego zdolność do generowania zysków.

Wpływy i wydatki – wszystkie operacje finansowe firmy, takie jak np. wpłaty od klientów, rozliczenia z dostawcami, wynagrodzenia dla pracowników, podatki lub opłaty za usługi.

Umowy i kontrakty – zdarzeniami gospodarczymi są również umowy zawarte z klientem, dostawcami lub innymi partnerami biznesowymi. Określają one prawa i obowiązki stron oraz mają wpływ na przyszłe relacje handlowe.

Zmiany w strukturze organizacyjnej – do tej kategorii zdarzeń gospodarczych zaliczają się wszelkiego rodzaju fuzje, przejęcia, podziały lub restrukturyzacje. Mają one bowiem istotny wpływ na sposób funkcjonowania podmiotu i jego relacje z interesariuszami.

Nie da się ukryć, że zdarzenia gospodarcze są niezwykle istotne z perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej. Ich monitorowanie jest konieczne, by efektywnie zarządzać finansami, planować dalszy rozwój, monitorować wydajność, a nawet spełniać wymogi prawne i rachunkowe.


Zdarzenie gospodarcze a operacja gospodarcza

Ze zdarzeniem gospodarczym nieodzownie łączy się pojęcie operacji gospodarczej, jednak jest ono nieco węższe. Każda operacja gospodarcza jest bowiem zdarzeniem gospodarczym, ale nie każde zdarzenie gospodarcze można uznać za operację gospodarczą. To, co odróżnia operację od zdarzenia gospodarczego, to skutek. Za operację gospodarczą uznaje się tylko te zdarzenia, które niosą ze sobą konieczność dokonania stosownych księgowań. Pisząc prościej, chodzi tu tylko o te zdarzenia, które wpływają na wynik finansowy jednostki lub stan jej aktywów bądź pasywów.


GettyImages-868955294.jpg


Typy operacji gospodarczych – podstawowe klasyfikacje


Operacje gospodarcze klasyfikuje się na wiele różnych sposobów, przy wykorzystaniu najróżniejszych kryteriów. Zgodnie z jedną z popularniejszych klasyfikacji dzieli się je ze względu na sposób powstania – wówczas wyróżnia się:

Operacje cykliczne – operacje, które powtarzają się regularnie w określonym cyklu czasowym (np. zamówienia klientów, dostawy towarów, rozliczenia wynagrodzeń lub rozliczenia podatkowe).

Operacje jednorazowe – operacje, które występują tylko raz lub bardzo rzadko (np. inwestycje w nową infrastrukturę, fuzje, przejęcia lub restrukturyzacje).

Operacje sezonowe – operacje, które występują w związku z charakterem działalności lub sezonowymi zmianami popytu (np. produkcja lodów w lecie czy sprzedaż świątecznych dekoracji w grudniu).

Operacje awaryjne – operacje, które mają miejsce w odpowiedzi na nagłe sytuacje lub nieprzewidziane okoliczności (np. naprawa uszkodzonego sprzętu bądź reagowanie na klęski żywiołowe).

Operacje strategiczne – operacje, które są związane z realizacją długoterminowej strategii i celów biznesowych firmy (np. ekspansja na nowe rynki, wprowadzenie nowych produktów lub nawiązanie strategicznych partnerstw).


Inną powszechnie stosowaną klasyfikacją operacji gospodarczych jest klasyfikacja według zasięgu, czyli zakresu, na jaki operacja ma wpływ. Wyróżnia ona:

Operacje wewnętrzne – odnoszą się one do wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa.

Operacje zewnętrzne – są przeprowadzane między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem zewnętrznym.

Operacje lokalne – odbywają się na lokalnym poziomie, w określonym obszarze geograficznym.

Operacje międzynarodowe – odbywają się na rynku międzynarodowym.

Operacje globalne – są przeprowadzane na globalnym poziomie i obejmują wiele krajów i regionów.