Udostępnij:
30-11-2022

Odwołanie od decyzji ZUS – o czym należy pamiętać?

Zdarza się, że wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzja jest w naszej ocenie nieprawidłowa. Wbrew pozorom nie są to wcale rzadkie sytuacje. Urzędnicy popełniają błędy, dlatego też warto się od wydawanych przez nich decyzji odwoływać. Jak skutecznie odwołać się od decyzji wydanej przez ZUS? Jak wygląda procedura i jak długo oczekuje się na rozpatrzenie odwołania?

Jak sprawdzić decyzję ZUS?


Decyzje wydawane przez ZUS na ogół sporządzane są na wniosek i przekazywane w formie wskazanej przez wnioskującego. Decyzję można odebrać osobiście, przez pełnomocnika w formie papierowej lub skorzystać z doręczenia pocztowego. Co w sytuacji, gdy otrzymana decyzja okaże się w naszej ocenie nieprawidłowa? W takiej sytuacji podatnikowi przysługuje prawo do odwołania się lub wnioskowania o ponowne rozpatrzenia sprawy.

Potwierdza to art. 83 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z jego treści wynika, że: „od decyzji Zakładu przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego”.

Istnieje jednak pewien wyjątek od reguły, który również został uwzględniony we wspomnianym artykule: „od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także od decyzji w sprawie wykreślenia zastawu skarbowego z rejestru, odwołanie (…) nie przysługuje”. W tym przypadku podatnik może jedynie wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy.

jak-odwołac-sie-od-decyzji-zus.jpg


Jak napisać odwołanie od decyzji ZUS?


Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się co do zasady na piśmie i kieruje do jednostki ZUS, która decyzję wydała. Dopuszcza się również możliwość złożenia odwołania ustnego do protokołu. Warto jednak pamiętać, by nie zwlekać z podjęciem stosownych kroków, gdyż ustawodawca dopuszcza możliwość odwołania się od decyzji ZUS w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia decyzji. Odwołanie złożyć może podatnik, jego przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik.

Bez względu na formę odwołania oraz sposób jego składania, warto zadbać o uzyskanie kopii dokumentu z potwierdzeniem jego przyjęcia – tj. z pieczęcią i podpisem przyjmującego urzędnika. Co powinno znaleźć się w odwołaniu? Zgodnie z treścią art. 477 Kodeksu postępowania cywilnego: „odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie”. Ważne jest również, aby dokument taki własnoręcznie podpisać.

Po złożeniu odwołania sprawa może się potoczyć w dwojaki sposób. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ponownie przyjrzeć się sprawie i uznać odwołanie za zasadne – w takiej sytuacji niezwłocznie uchyla wydaną decyzję. Odwołaniu nie nadaje się wówczas dalszego biegu. Na rozpatrzenie sprawy ZUS ma 30 dni, licząc od dnia wniesienia odwołania.

Jeśli złożone odwołanie w całości lub części nie zostanie uznane, ZUS w analogicznym trybie (niezwłocznie i nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia wniesienia odwołania) przekazuje sprawę do sądu wraz ze stosownym uzasadnieniem.


Ile czasu ma sąd na rozpatrzenie odwołania od decyzji ZUS?


Postępowanie odwoławcze w sądzie I instancji nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. O terminie rozpraw, wydanych postanowieniach i innych czynnościach sąd informuje strony (podatnika i ZUS). Zgodnie z obowiązującymi zasadami termin rozprawy wyznacza się w taki sposób, by od wniesienia wniosku lub ukończenia działań wyjaśniających nie minęło więcej niż 14 dni.

Niepomyślna decyzja wydana przez sąd I instancji wcale nie oznacza końca ścieżki dochodzenia swoich racji. Podatnik ma prawo złożyć apelację, w wyniku której sprawa będzie rozpatrywana przez sąd II instancji. Jeśli i na tym etapie nie zostanie zakończona pomyślnie, podatnikowi przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.