Udostępnij:
11-05-2024

Komu wypłacana jest dywidenda? Dlaczego firmy dzielą się zyskiem?

Dywidenda to część zysku, którą spółka decyduje się wypłacić swoim wspólnikom i akcjonariuszom. To jedna z najbardziej popularnych form wynagradzania inwestorów za posiadanie udziałów w firmie. Wypłata dywidendy ma istotny wpływ na sukces finansowy spółki. Kluczowe jest więc odpowiednie zarządzanie tym procesem, z uwzględnieniem kilku kluczowych kwestii, w tym m.in. polityki dywidendowej, wysokości dywidendy oraz aspektów natury prawnej i podatkowej. Z jakich powodów firmy dzielą się zyskiem?

Czym jest dywidenda i komu jest wypłacana?


Dywidenda to część zysku spółki wypłacana jej udziałowcom. O wypłacie lub zatrzymaniu zysków spółka decyduje na podstawie swoich wyników finansowych, ogólnych warunków rynkowych oraz przyjętej polityki dywidendowej.

Wypłacanie dywidendy ma na celu nagrodzenie udziałowców spółki i może być atrakcyjną formą inwestycji dla osób, które szukają stabilnego dochodu z lokowania swoich pieniędzy na giełdzie. Trzeba jednak być świadomym tego, że taka inwestycja wiąże się z ryzykiem i nie wszystkie spółki wypłacają dywidendy. Nie robią tego zwłaszcza te podmioty, które są w fazie wzrostu i reinwestują większość swoich zysków w rozwój biznesu, a także te, które muszą nieustannie inwestować, by zachować swoją konkurencyjną pozycję rynkową.


Jak i kiedy wypłacane są dywidendy?


Dywidenda może być wypłacana w formie gotówki, akcji lub innych aktywów (np. własnych produktów). Przydzielana jest wspólnikom i akcjonariuszom spółki. Każdy akcjonariusz otrzymuje dywidendę proporcjonalną do liczby posiadanych przez niego udziałów w spółce. Może ona mieć charakter okresowy, co oznacza, że jest wypłacana regularnie (np. kwartalnie, rocznie) lub jednorazowy, np. w sytuacji, gdy spółka wypracowała wyjątkowy wynik finansowy lub sprzedała swoje aktywa i w taki sposób zdecydowała się spożytkować nadzwyczajny przypływ gotówki.


Jak obliczyć dywidendę na jedną akcję?


Wypłata dywidendy w formie gotówki to transfer części zysku podmiotu na rachunki maklerskie akcjonariuszy. Aby obliczyć dywidendę przypadającą na jedną akcję, należy podzielić łączną kwotę zysku, jaki spółka zdecydowała się przeznaczyć na dywidendę, przez liczbę wszystkich akcji znajdujących się w obiegu. Przykładowo, jeśli spółka wypłaca łącznie 1 mln zł dywidendy przy 10 mln akcji, dywidenda na jedną akcję wynosi 0,10 zł.

GettyImages-1129441551-(1).jpg


Zdolność spółki do wypłaty dywidendy


Pierwszym elementem, jaki spółka powinna rozważyć w kontekście planów wypłaty dywidendy, jest ustalenie tzw. polityki dywidendowej. Określa ona zasady, według których spółka będzie wypłacać dywidendę. Istnieją różne podejścia do tego zagadnienia. Niektóre spółki preferują regularne wypłaty dywidendy, ustalanej jako konkretny procent zysku, inne zaś skupiają się na reinwestowaniu zysków w dalszy rozwój firmy. Wybór odpowiedniej polityki dywidendowej zależy od rodzaju prowadzonej działalności, przyjętej strategii działania, a przede wszystkim od sytuacji finansowej spółki.

Kolejną istotną kwestię stanowi ustalenie wysokości dywidendy. Jest ona zazwyczaj wyrażana jako procent zysku netto lub kwota na jedną akcję. Decyzja dotycząca wysokości dywidendy powinna być dobrze przemyślana i zgodna z możliwościami finansowymi podmiotu. Zbyt wysoka dywidenda może prowadzić do braku środków na reinwestowanie, natomiast zbyt niska zniechęci inwestorów do utrzymania swojej inwestycji. Inwestorzy, szczególnie ci dywidendowi, patrzą nieprzychylnym okiem również na spółki, które nie są zbyt konsekwentne w realizacji polityki dywidendowej, tj. często wstrzymują decyzję o wypłacie dywidendy lub wypłacają symboliczną kwotę, by tylko zachować ciągłość wypłat.

Niezwykle ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wypłacie dywidendy, jest również sytuacja prawna i podatkowa. Przed wypłatą dywidendy zarząd spółki powinien sprawdzić, czy spełnia on wszelkie wymogi prawne i podatkowe, aby wypłacić dywidendę akcjonariuszom.