Udostępnij:
09-11-2022

Co to analiza PEST? Jak i po co się ją wykonuje?

Istnieje wiele metod badania warunków prowadzenia przedsiębiorstwa. Działania takie podejmuje się po to, by zidentyfikować silne i słabe strony podmiotu, ocenić jego możliwości rozwoju oraz wyzwania, z jakimi może się mierzyć. Analizy tego typu pozwalają także identyfikować zagrożenia, jakie mogą niekorzystnie wpłynąć lub nawet naruszyć fundamenty istnienia firmy. Jedną z niezwykle popularnych metod segmentacji warunków, w jakich działa dany podmiot, jest analiza PEST. Przedsiębiorstwa korzystają z niej, by lepiej poznać siebie i swój potencjał. W jaki sposób się ją przeprowadza i jakie niesie za sobą korzyści?
Analiza PEST – na czym polega?


Analiza PEST to metoda, której podstawowym zadaniem jest wspieranie planowania rozwoju przedsiębiorstwa. Jej idea polega na ocenie makroekonomicznego otoczenia podmiotu, by następnie wyciągnąć z poczynionych obserwacji wnioski i uwzględnić je przy tworzeniu czy aktualizowaniu strategii działania. Swoją nazwę metoda zawdzięcza czterem podstawowym strefom czy też obszarom, które zdaniem jej autorów mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Są to:

● P (ang. political) – otoczenie polityczne,

● E (ang. economic) – otoczenie ekonomiczne,

● S (ang. social) – otoczenie społeczno-kulturowe,

● T (ang. technological) – otoczenie technologiczne.

Otoczenie polityczne obejmuje przede wszystkim wszelkie regulacje prawne, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podatkami czy zasadami zatrudniania pracowników, ale nie tylko. Istotne są również takie czynniki jak stabilność władzy i polityki. W ramach analizy otoczenia ekonomiczno-gospodarczego analizuje się z kolei kwestie związane z cyklami ekonomicznymi, PKB, inflacją, stopami procentowymi, kursami walut, rentowności przedsiębiorstw czy chociażby dostępnością kredytów. Analiza otoczenia społeczno-kulturalnego obejmuje m.in. badanie stylu życia, poziomu wykształcenia oraz mobilności społeczeństwa. Szczególnie w ostatnich latach niezwykle istotną rolę odgrywa otoczenie technologiczne. Pod tym pojęciem kryją się m.in. wydatki ponoszone przez państwo na badania i rozwój, a także ogólny poziom rozwoju technologicznego kraju.


Metoda PEST krok po kroku


Analizę PEST przeprowadza się etapowo. Co do zasady niezbędne do wykonania czynności podzielić można na trzy kroki:

1) Identyfikacja czynników otoczenia
W ramach każdego z czterech obszarów analizy należy w pierwszym kroku zidentyfikować te czynniki, które mogą mieć największy wpływ na przyszłość organizacji. W dużej mierze ich dobór zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

2) Identyfikacja ich wpływu na organizację
W drugim kroku ustala się oddziaływanie każdego ze zidentyfikowanych czynników otoczenia na funkcjonowanie firmy i szereguje je pod względem ich siły.

3) Określenie relacji pomiędzy organizacją a otoczeniem
Ostatni etap analizy zakłada ocenę wpływu poszczególnych czynników na bieżącą lub przyszłą działalność podmiotu i wyciąganie na tej podstawie wniosków, które następnie przekształcane są w konkretne działania i plany.

czym-jest-analiza-pest-(2).jpg


W jakich sytuacjach sprawdza się analiza PEST? Przykłady


Analiza PEST znajduje szerokie zastosowanie przy planowaniu. Mowa zarówno o tworzeniu strategii dla nowo powstających firm, jak i definiowaniu kierunków rozwoju już istniejących podmiotów. Idea metody zakłada szeroką analizę krajobrazu biznesowego i tym samym oferuje możliwość zorientowania się, jak zmienia się otoczenie, a także jakie ryzyka i możliwości pojawiają się na horyzoncie. W rezultacie dzięki analizie PEST firma może lepiej dostosowywać się do postępujących zmian, stać się bardziej konkurencyjna, z odpowiednim wyprzedzeniem identyfikować zagrożenia i podejmować właściwe kroki zaradcze.

O popularności metody świadczy również fakt, że na jej podstawie tworzone są kolejne, bardziej rozbudowane analizy – m.in. PEEST czy PESTEL, w których pojawiają się dodatkowe czynniki. Mowa o czynniku środowiskowym – E (ang. environment) i czynniku prawnym – L (ang. legal).