Udostępnij:
06-02-2023

Schemat podatkowy – czym jest i kogo dotyczy?

Ustawodawca podejmuje szereg działań, które mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i przeciwdziałanie nadmiernie agresywnemu planowaniu podatkowemu. Jednym z mechanizmów, który pozwala realizować ten cel, są schematy podatkowe oraz wprowadzony stosownymi przepisami obowiązek ich raportowania. Na czym polega idea schematów podatkowych? Kto i w jakich sytuacjach zobowiązany jest do ich raportowania?

Co to jest schemat podatkowy?


Definicję schematu podatkowego precyzuje art. 86 ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią tego dokumentu przez schemat podatkowy rozumieć należy „czynność lub zespół powiązanych ze sobą czynności, w tym czynność planowaną lub zespół czynności planowanych, których co najmniej jedna strona jest podatnikiem lub które mają lub mogą mieć wpływ na powstanie lub niepowstanie obowiązku podatkowego”. Ustawa precyzuje również, że przez schemat podatkowy rozumie się uzgodnienie, które spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą.

Jak należy rozumieć spełnienie kryterium głównej korzyści? Tu również z pomocą przychodzi ordynacja podatkowa, która jasno wskazuje, że kryterium to uważa się za spełnione, o ile „na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia”.

Mówiąc wprost - schemat podatkowy to rozwiązania stworzone w oparciu o przepisy prawa podatkowego, które mają na celu optymalizację obciążeń podatkowych.


Raportowanie schematów podatkowych – kiedy powstaje obowiązek raportowania?


Obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie tylko definiują, jak należy rozumieć schemat podatkowy i jakie kryteria musi spełnić, by został uznany za uzgodnienie, którego celem jest osiągniecie korzyści ekonomicznej, ale również wspominają o obowiązku raportowania schematów podatkowych.

Sam fakt zidentyfikowania schematu podatkowego nie jest wystarczającym kryterium dla powstania obowiązku w zakresie jego raportowania. Konieczne jest również spełnienie kryterium kwalifikowanego korzystającego. Kryterium to uznaje się za spełnione, o ile „przychody lub koszty korzystającego albo wartość aktywów tego podmiotu w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym lub w bieżącym roku obrotowym równowartość 10 000 000 euro lub jeżeli udostępniane lub wdrażane uzgodnienie dotyczy rzeczy lub praw o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 2 500 000 euro lub jeżeli korzystający jest podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z takim podmiotem”.

czym-sa-schematy-podatkowe-(1).jpg


Kogo dotyczy obowiązek raportowania schematów podatkowych?


Zapisy ordynacji podatkowej wskazują, że obowiązek w zakresie raportowania schematów podatkowych spoczywa na trzech grupach podmiotów. Są to:

promotor – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej) doradzająca klientom, również w przypadku gdy podmiot ten nie posiada miejsca zamieszkania, siedziby ani zarządu na terytorium kraju, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia,

korzystający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia,

wspomagający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektora finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także jej pracownik), która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.


Jesteś przedsiębiorcą? To Cię zainteresuje!

Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.


<


Innym ciekawym rozwiązaniem są  raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.