Udostępnij:
29-03-2022

Obowiązek wystawienia faktury - zasady i wymagania

Jednym z wielu obowiązków, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy, jest właściwe dokumentowanie sprzedaży. Służą do tego faktury, które występują w wielu różnych odmianach. Najpopularniejsza jest faktura sprzedażowa, która musi zawierać wymagane przepisami informacje oraz być wystawiona w ustawowym terminie. Kto i kiedy zobowiązany jest dokumentować sprzedaż fakturą? Czy można wystawić fakturę przed dokonaniem sprzedaży?

Kto ma obowiązek wystawiania faktur?


Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązek wystawiania faktur ciąży na przedsiębiorcach dokonujących sprzedaży dla firmy. Mowa zarówno o czynnych podatnikach VAT (zgłoszonych do VAT za pomocą formularza VAT-R), jak i podatnikach zwolnionych z VAT (fakturę wystawia się wówczas z oznaczeniem „ZW”) oraz podatnikach prowadzących działalność bez rejestracji.
Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron transakcji.  Jeden otrzymuje nabywca, zaś drugi w swojej dokumentacji zachować powinien sprzedawca. Zdarza się, że fakturę wystawia się w trzech egzemplarzach – zasada ta tyczy się komorników sądowych i organów egzekucyjnych. Fakturę otrzymuje wówczas nabywca, wystawca oraz dłużnik.


W jakim terminie należy wystawić fakturę?


Co do zasady faktury wystawia się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę. Zasada ta tyczy się również faktur zaliczkowych, dokumentujących otrzymanie części lub całości należności, a także faktur wystawionych na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jest to jednak ogólna zasada, od której istnieje wiele odstępstw. Wszystkie zostały wypisane w art. 106i ustawy o podatku od towarów i usług.

GettyImages-525983250-(1).jpg


Czy istnieją wyjątki od ogólnych zasad?


Ustawa przewiduje między innymi, że fakturę wystawia się nie później niż:
● 30. dnia od dnia wykonania usług – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych,

● 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych (CN 4902), z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2, dokonywanych na rzecz podatnika ułatwiającego dostawy towarów oraz przez tego podatnika, jednak w sytuacji gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów,

● 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (CN 4902), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług,

● z upływem terminu płatności – w przypadku wystawienia faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych wymienionych w poz. 24–37, 50 i 51 załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.


Czy fakturę można wystawić przed dokonaniem sprzedaży?


Ustawa o podatku od towarów i usług wskazuje również na sytuacje, w których możliwe jest wystawienie faktury przed dokonaniem sprzedaży. Definiuje to art. 106i ust. 7, zgodnie z którym faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 60. dnia przed:
● dokonaniem dostawy towaru,
● wykonaniem usługi,
● otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.