Udostępnij:
26-04-2022

Na czym polega faktoring samorządowy?

Faktoring to niezwykle elastyczna i wygodna forma finansowania działalności gospodarczej. Duże zainteresowanie faktoringiem sprawia, że firmy faktoringowe włączają do swoich ofert kolejne odmiany usługi, które precyzyjnie odpowiadają na potrzeby zgłaszane przez konkretne grupy przedsiębiorców. Czym charakteryzuje się faktoring samorządowy? Kto może skorzystać z takiej usługi i dlaczego warto ją rozważyć?

Jak działa faktoring samorządowy?


Faktoring jest usługą finansową, która doskonale sprawdza się w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo pilnie potrzebuje środków finansowych na pokrycie własnych zobowiązań (np. wypłatę wynagrodzeń), sfinansowanie zakupów czy inwestycji. Polega ona na sprzedaży nieprzeterminowanych faktur, jakie zostały wystawione kontrahentom z odroczonym terminem płatności. O ile kontrahentem jest inny przedsiębiorca, mamy do czynienia ze standardowym faktoringiem. Jeśli w roli kontrahenta występuje jednostka samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat, województwo), mówimy o faktoringu samorządowym.

Nawiązanie współpracy z jednostką samorządu terytorialnego z perspektywy przedsiębiorcy jest niezwykle korzystne, gdyż co do zasady zlecenia takie dotyczą większych prac i pozwalają na zabezpieczenie przychodów firmy na dłuższy czas. O ile w przypadku współpracy z innym przedsiębiorstwem, pojawiają się zwykle obawy co do wypłacalności kontrahenta, o tyle współpraca z jednostką samorządu terytorialnego jest obarczona znacznie mniejszym ryzykiem.

Doskonale wiedzą o tym firmy faktoringowe, które przygotowały specjalne oferty z myślą o przedsiębiorcach podejmujących się prac zleconych przez samorządy. To, co odróżnia te propozycje od pozostałych, to przede wszystkim skrócony proces weryfikacji kontrahenta, a więc szansa na jeszcze szybsze uzyskanie środków. Istnieją podmioty, które gotowe są sfinansować nawet 100% przekazanych faktur i przejąć na siebie ryzyko związane z niewypłacalnością kontrahenta.

Faktoring-samorzadowy-(1).jpg


Podmioty będące stronami umowy faktoringu samorządowego


Stronami w faktoringu samorządowym są dokładnie te same podmioty, co w przypadku klasycznego faktoringu, jednak o nieco innej charakterystyce:

Faktorant – podmiot, który zobowiązuje się dostarczyć określone produkty lub świadczyć usługi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.

Faktor – firma faktoringowa, która ma w ofercie faktoring samorządowy i jest gotowa odkupić od faktoranta fakturę.

Dłużnik – odbiorca towarów lub usług faktoranta, który w tym przypadku zalicza się do podmiotów będących jednostkami samorządu terytorialnego.


Jak w praktyce działa faktoring samorządowy?


Proces rozpoczyna się od podpisania umowy przez przedsiębiorcę (faktoranta) z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie konkretnych usług lub dostarczenie określonego towaru. Faktorant następnie wystawia jej fakturę, którą może sfinansować w jednej z firm faktoringowych. W przypadku współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego formalności ograniczone są do minimum, gdyż ich ocena kredytowa w wielu przypadkach podlega uproszczonej procedurze.

Faktoring samorządowy może być oferowany przez instytucje faktoringowe w dwóch podstawowych wariantach:

faktoring pełny (właściwy, bez regresu) – wraz z cesją wierzytelności faktor przejmuje na siebie również ryzyko związane z niewypłacalnością jednostki samorządu terytorialnego,

faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) – cesja wierzytelności nie jest jednoznaczna z przeniesieniem na faktora ryzyka niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego.

Po wyborze konkretnego wariantu usługi firma faktoringowa finansuje fakturę wystawioną przez faktoranta i tym samym zapewnia mu środki niezbędne do bieżącego finansowania prowadzonej działalności. W przypadku pojawienia się ewentualnych opóźnień w spłacie faktor kieruje ponaglenia do jednostki samorządu terytorialnego i motywuje do uregulowania należności. W momencie zaksięgowania środków na rachunku następuje finalne rozliczenie pomiędzy faktorem i faktorantem. Zasady działania faktoringu samorządowego są tym samym niemal identyczne co w faktoringu klasycznym.