Udostępnij:
29-09-2022

Kiedy osoba fizyczna może wystawić fakturę?

Obowiązujące przepisy prawa jasno wskazują na katalog podmiotów, które mają prawo do wystawienia faktury za wykonaną usługę lub dostarczony towar. Czy osoby fizyczne uprawnione są do fakturowania swojej sprzedaży? Ustawodawca nie przewiduje takiej możliwości. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może jednak wystawić rachunek. Jakie informacje powinien zawierać rachunek wystawiony przez osobę fizyczną?

Kto może wystawić fakturę VAT?


By odpowiedzieć na pytanie, kto może wystawić fakturę VAT, należy przeanalizować zapisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 106b ustawy w ust. 1 jasno wskazuje, że do wystawienia faktury zobowiązany jest podatnik, który dokonuje sprzedaży, a także dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osobyprawnej niebędącej podatnikiem. Mówiąc prościej, oznacza to, że fakturę VAT wystawić może podmiot, który sam jest podatnikiem VAT.

Ustawa o podatku VAT definiuje również samego podatnika. Zgodnie z treścią art. 15 podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza definiowana jest z kolei jako działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powyższego zapisu wynika, że definicja działalności gospodarczej nie obejmuje osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, co należy rozumieć w jeden sposób, że nie są oni uprawnieni do tego, by wystawiać faktury VAT.

faktura-od-osoby-fizycznej.jpg


Faktura wystawiona przez osobę fizyczną


Osoby fizyczne wykonujące pracę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie mogą wystawić faktury VAT. Stosowną formą rozliczenia w ich przypadku jest jednak rachunek, co potwierdza Ordynacja podatkowa:

„Art. 87. § 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi”.
I choć Ordynacja podatkowa w art. 87 wspomina o działalności gospodarczej, jej definicja jest zupełnie inna niż definicja działalności gospodarczej w ustawie o podatku VAT. Działalność gospodarcza rozumiana jest bowiem jako „każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców”.

Innymi słowy, art. 87 tyczy się również osób uzyskujących dochody z tytułu umów cywilnoprawnych i tym samym jasno wskazuje na istnienie prawa takich osób do wystawiania rachunków.


Jak wystawić rachunek jako osoba fizyczna?


Wystawienie rachunku przez osobę fizyczną jest czynnością pozbawioną większych trudności – szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w sieci dostępnych jest dziś mnóstwo gotowych, bezpłatnych wzorów.

Rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie konkretnej usługi musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawierać kilka podstawowych informacji – m.in.:

  • datę wystawienia oraz kolejny numer rachunku

  • oznaczenie stron umowy – imiona i nazwiska / nazwę firmy wraz z adresami oraz numerami NIP

  • wskazanie na rodzaj wykonanych usług / dostarczonych towarów wraz z ich cenami jednostkowymi oraz określeniem ilości

  • ogólną sumę należności – wyrażoną liczbowo i słownie

  • czytelny podpis wystawcy rachunku

Rachunek wystawić należy w dwóch kopiach – po jednej dla każdej stron umowy.


Jesteś przedsiębiorcą i wystawiasz faktury?

Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!