Udostępnij:
13-05-2022

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Prowadzenie biznesu to cel i marzenie wielu rodaków. Okazuje się jednak, że nie każdy jest świadomy tego, jak rozpocząć przygodę z biznesem i z jakimi kosztami się to wiąże. Wielu zaczyna od jednoosobowej działalności gospodarczej, by następnie rozwijać biznes i zatrudniać pracowników. Czym charakteryzuje się jednoosobowa działalność gospodarcza? Jak ją założyć i na jakie koszty trzeba być przygotowanym?

ednoosobowa działalność gospodarcza – definicja


Według treści Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku jednoosobowa działalność gospodarcza to „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

By móc mówić o działalności gospodarczej, konieczne jest tym samym wykazanie:

● zarobkowego charakteru podejmowanych działań,

● ich ciągłości,

● zorganizowanego charakteru,

● działania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.


Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?


Przed podjęciem decyzji o spróbowaniu swoich sił w biznesie warto upewnić się, że planowana działalność ma szansę na powodzenie. Jak wskazują statystyki, nawet ¼ firm zawiesza lub likwiduje działalność po upływie zaledwie 12 miesięcy.

Warto również spotkać się z księgowym lub samodzielnie zgłębić tematy związane z zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdyż już na etapie składaniu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przyszły przedsiębiorca musi wskazać preferowaną formę opodatkowania – opodatkowanie na zasadach ogólnych, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Mając już pewność, że biznes ma szansę odnieść sukces i wiedzę, jaka forma opodatkowania będzie najkorzystniejsza, nie pozostaje nic innego, jak złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Można to zrobić osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie. Co warto podkreślić, już na etapie składania wniosku o wpis do CEIDG można dodatkowo:

● zawnioskować o nadanie numeru REGON,

● zawnioskować o zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS,

● zarejestrować się do VAT lub zaktualizować formularz VAT-R,

● wskazać firmowe rachunki do umieszczenia na białej liście.

Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na jego przetworzenie przez zaangażowane w proces urzędy. W tym czasie można również zamówić firmową pieczątkę.

jednoosobowa-działalnosc-gospodarcza.jpg


Koszty działalności jednoosobowej


Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością opłacania comiesięcznych składek do ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi w 2022 roku kwota 3553,20 zł (60% kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na 2022 rok). Przekłada się to na:

● 693,58 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

● 284,26 zł na ubezpieczenie rentowe (8,00%),

● 87,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

● 59,34 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

W efekcie każdego miesiąca przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać do ZUS 1 124,23 zł. Do tego dochodzi składka na ubezpieczenie zdrowotne, która od 2022 roku i zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu zależy przede wszystkim od formy opodatkowania i wysokości uzyskiwanego dochodu.


Działalność gospodarcza nierejestrowana


Co do zasady każda aktywność zarobkowa, która wyczerpuje definicję działalności gospodarczej, podlega rejestracji i obowiązkowi podatkowemu. Istnieje jednak  pewien wyjątek od reguły. Działalności nie musi rejestrować w CEIDG przedsiębiorca, który:

● jest osobą fizyczną,

● w ostatnich 60 miesiącach nie prowadził działalności gospodarczej,

● osiąga miesięczne przychody nieprzekraczające 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przepisy zwalniają takiego przedsiębiorcę z obowiązku odprowadzania składek do ZUS, płacenia zaliczek na podatek dochodowy oraz prowadzenia rozbudowanej księgowości – wymagana jest jedynie uproszczona ewidencja sprzedaży.