Udostępnij:
01-02-2022

Co to jest REGON?

REGON to nic innego jak numer identyfikacyjny przedsiębiorcy i jednocześnie krajowy rejestr, który w centralnej bazie danych gromadzi informacje na temat podmiotów gospodarki narodowej. Komu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nadaje się numer REGON? Jak otrzymać REGON i jak długo się na niego czeka? Odpowiadamy na wszystkie pytania, jakie zadają sobie przedsiębiorcy.

Czym jest REGON?


REGON, czyli Rejestr Gospodarki Narodowej, to krajowy rejestr podmiotów gospodarki narodowej, za prowadzenie którego odpowiada prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
To również unikalny numer, który pozwala zidentyfikować w rejestrze konkretny podmiot gospodarki narodowej. Numer ten składa się obecnie z 9 cyfr.
W przeszłości numer REGON liczył zaledwie 7 cyfr, jednak w latach 80. wszystkie wydane dotychczas numery zostały poprzedzone dwoma zerami.
Dlaczego? Początkowo numery były nadawane centralnie, jednak z czasem zdecydowano o wprowadzeniu pewnego klucza i nadaniu poszczególnym elementom składowym numeru REGON dodatkowego znaczenia. I tak:

● 2 pierwsze cyfry stanowią identyfikator województwa,

● kolejne 6 cyfr to tzw. numer seryjny,

● ostatnia cyfra to cyfra kontrolna, obliczana przy pomocy stosownego wzoru.

Teoretycznie przy pomocy dwóch pierwszych cyfr numeru REGON można określić, gdzie została dokonana rejestracja lub mniej więcej ocenić, kiedy miała ona miejsce. Numery zaczynające się od dwóch zer to bardzo stare podmioty, nieparzyste prefiksy identyfikują województwa sprzed 1999 roku, zaś parzyste województwa po reformie z 1999 roku.
Co w sytuacji, gdy liczba unikalnych numerów zostanie wyczerpana w danym województwie? W takim przypadku nadaje się REGON-y z puli centralnej – są to identyfikatory, które rozpoczynają się liczbą 36, 38, 40. Po wyczerpaniu dostępnych możliwości GUS sięga po kolejną parzystą liczbę i z takim prefiksem nadaje numery REGON.

Wyjątek od opisanej powyżej reguły stanowią jednostki organizacyjne posiadające siedziby w dwóch województwach. W takich przypadkach przyznaje się REGON 14-cyfrowy. Składa się on z:

● 9 cyfr będących numerem identyfikacyjnym jednostki prawnej,

● 4 cyfr będących liczbą porządkową przypisaną jednostce lokalnej,

● cyfry kontrolnej.

Komu przydzielany jest REGON?


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 42. ust. 1 ustawy o statystyce publicznej) rejestracja w bazie REGON jest obowiązkowa dla:

● osób prawnych,

● jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,

● osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

● jednostek lokalnych wszystkich wymienionych wyżej podmiotów.

Numery REGON mają zatem nie tylko przedsiębiorcy, lecz także  wiele innych podmiotów – np. spółki, samorządowe jednostki organizacyjne, kościoły, uczelnie, sądy itp.

Zobacz: Polski Ład zmieni warunki funkcjonowania przedsiębiorstw

Jak otrzymać REGON?


By spełnić obowiązek, jaki nakłada na konkretne podmioty ustawa o statystyce publicznej, należy zastosować odpowiednią ścieżkę wnioskowania o REGON. Wiele zależy bowiem od tego, do jakiej grupy podmiotów się kwalifikujemy.
Jeśli planujesz założyć firmę to musisz dokonać wpisu do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), nie ma konieczności podejmowania żadnych dodatkowych kroków. Wniosek składany do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie działalności do GUS.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którzy przed rozpoczęciem działalności muszą uzyskać wpis do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Dopełnienie wszelkich formalności jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o nadanie numeru REGON.
Pozostałe podmioty gospodarki narodowej muszą pamiętać o złożeniu stosownych wniosków:

● RG-OP – wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej,

● RG-OF – wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegającej wpisowi do CEIDG.

Numer REGON co do zasady zostaje nadany przedsiębiorcy w ciągu kilku dni od dnia złożenia wniosku.