Udostępnij:
01-06-2023

Kiedy i dlaczego warto przeprowadzić audyt finansowy?

Przeprowadzenie audytu finansowego w wielu przypadkach jest koniecznością. Obowiązek corocznego badania sprawozdań finansowych na sporą grupę przedsiębiorców nakłada ustawodawca. Pozostałe podmioty mogą się na taki krok zdecydować dobrowolnie i, co ciekawe, często to robią. Co obejmuje audyt finansowy? Jakie korzyści niesie za sobą przeprowadzenie audytu finansowego?

Czym jest audyt finansowy?


Przez audyt finansowy, nazywany często rewizją finansową, rozumieć należy kompleksowe badanie sprawozdania finansowego podmiotu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident to zawód zaufania publicznego, co oznacza, że pełniący tę funkcję specjalista musi cechować się nie tylko szeroką wiedzą, ale również nieposzlakowaną opinią. To bowiem od jego oceny zależeć mogą decyzje wielu inwestorów, którzy zdecydują się na przykład kupić akcje konkretnego podmiotu.

Audyt finansowy ma na celu uwiarygodnienie danych finansowych jednostki. Biegły rewident zobowiązany jest bowiem do obiektywnej oceny sprawozdania finansowego podmiotu i potwierdzenia, że zaprezentowane w nim wartości rzetelnie odzwierciedlają rzeczywistość. Stwierdza on po pierwsze, że sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z obowiązującymi zasadami (polityką rachunkowości) i obowiązującymi przepisami, na podstawie ksiąg rachunkowych, które również prowadzone są w sposób prawidłowy i niebudzący zastrzeżeń. Wyniki swojej pracy biegły rewident zawiera w opinii i raporcie, które potwierdzają możliwość kontynuowania działalności przez badany podmiot w zakresie zbliżonym do obecnego i bez zagrożenia dla jego sytuacji finansowej w okresie przynajmniej następnych 12 miesięcy.

audyt-finansowy.jpg


Kiedy audyt finansowy jest konieczny?


Ustawa o rachunkowości wskazuje na kilka grup podmiotów, które podlegają obowiązkowi corocznego badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z treścią art. 64 wspomnianego aktu prawnego obowiązkowemu audytowi finansowemu podlegają sprawozdania grup kapitałowych oraz kontynuujących działalność:

● „banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

● spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

● jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi […];

● jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

● krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

● spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

● pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty min. 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła min. 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły min. 5 000 000 euro”.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt finansowy mimo braku takiego obowiązku?

Przeprowadzenie audytu finansowego, czyli innymi słowy badania sprawozdań finansowych, jest czynnością, która niesie za sobą szereg wymiernych korzyści. Wprawdzie jest to dość kosztowna usługa, jednak wiele podmiotów decyduje się na przeprowadzenie audytu finansowego, upatrując w nim szans na poprawę funkcjonowania prowadzonego biznesu.

Jak konkretnie badanie sprawozdań finansowych może wpłynąć na zwiększenie efektywności działania? Przede wszystkim pozwala kompleksowo i obiektywnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa. Zidentyfikować ewentualne błędy i zweryfikować, z jaką skutecznością realizowana jest obrana przez podmiot strategia. Biegły rewident ma szerokie kompetencje i na ogół bogate doświadczenie, więc jego uwagi i sugestie mogą okazać się niezwykle pomocne przy projektowaniu wewnętrznych kontroli, poszukiwaniu dodatkowych możliwości finansowania czy optymalizacji podatkowej.