Udostępnij:
08-12-2022

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?

Każdy przedsiębiorca dąży do tego, by maksymalizować zysk prowadzonego przez siebie biznesu. Pojawienie się dochodu jest jednoznaczne z koniecznością odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Wcześniej jednak przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. W jaki sposób prawidłowo obliczyć wysokość zaliczki? Jak prawidłowo przekazać ją do Urzędu Skarbowego?

Zaliczka na podatek dochodowy 2022


Do odprowadzania do Urzędu Skarbowego w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy zobowiązani są podatnicy opodatkowani skalą podatkową lub podatkiem liniowym. O istnieniu takiego obowiązku wprost mówi ustawa o podatku PIT, a dokładniej rzecz ujmując art. 44.1:
„Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1”.


Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy


Zaliczka na podatek dochodowy, jak sama nazwa wskazuje, obliczana jest na podstawie dochodu, a więc nadwyżki przychodu nad kosztami ich uzyskania. Przedsiębiorca musi też wiedzieć, od kiedy podatek dochodowy opłacać. Obowiązek odprowadzenia zaliczki powstaje bowiem w miesiącu lub kwartale, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą powstanie obowiązku podatkowego.

Zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek dochodowy są bardzo proste. Punktem wyjścia jest ustalenie podstawy opodatkowania, a więc dochodu do opodatkowania, zaokrąglonego do pełnych złotych. Co warto podkreślić, kalkulacji tych dokonuje się narastająco – tj. sumuje się wszystkie przychody i koszty ich uzyskania od początku roku. Uzyskaną w ten sposób kwotę przemnaża się następnie przez właściwą stawkę podatku i pomniejsza o kwotę zmniejszającą podatek oraz sumę zaliczek odprowadzonych w poprzednich miesiącach. Jeśli wartość tak wyliczonej zaliczki jest mniejsza niż 1000 złotych, nie ma obowiązku jej odprowadzanie w danym miesiącu.


zaliczka-na-podatek-dochodowy-(1).jpg


W jakich terminach odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy


Obowiązujące przepisy podatkowe wskazują na istnienie trzech różnych rodzajów zaliczek na podatek dochodowy:

● zaliczki miesięczne,

● zaliczki kwartalne,

● zaliczki uproszczone.

Zdecydowanie najpopularniejsze są zaliczki miesięczne, które stanowią podstawową formę rozliczeń. Nie ma tym samym konieczności zgłaszania w Urzędzie Skarbowym wyboru właśnie tego wariantu opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z treścią art. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych miesięczne zaliczki „podatnik jest obowiązany wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał dochód, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania”.

Mali podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości 2 mln euro, a także podatnicy, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, mogą zaliczki odprowadzać kwartalnie. Podatnicy uzyskujący dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą bez uprzedniego zgłoszenia stosować uproszczone zaliczki – zaliczki uiszczane są wówczas w stałej kwocie. Z opcji tej nie mogą skorzystać ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z biznesem.


Jak opłacić podatek dochodowy


Opłacenie zaliczki na podatek dochodowy nie różni się niczym od realizacji innego przelewu podatkowego. Należy pamiętać nie tylko o prawidłowym ustaleniu wysokości należnej zaliczki, ale również wykorzystaniu stosownego formularza / przelewu podatkowego oraz dotrzymania ustawowych terminów. W formularzu przelewu należy wskazać właściwy Urząd Skarbowy względem swojego miejsca zamieszkania, zaś należność podatkową przelać na indywidualny rachunek podatkowy służący do realizowania płatności z tytułu PIT, CIT i VAT – tzw. mikrorachunek podatkowy.