Udostępnij:
15-05-2024

Czym jest podatkowa grupa kapitałowa i jakie korzyści daje jej utworzenie?

Spółki powiązane kapitałowo mogą w pewnych sytuacjach tworzyć podatkowe grupy kapitałowe, co pozwala istotnie uprościć prowadzenie rozliczeń podatkowych, a w konsekwencji ułatwić zarządzanie biznesem. Na czym polega idea podatkowych grup kapitałowych? Czym zwykła grupa kapitałowa różni się od podatkowej grupy kapitałowej i dlaczego przedsiębiorcy decydują się na ich tworzenie?

Podatkowa grupa kapitałowa – czym jest?


Definicję podatkowej grupy kapitałowej (PGK) znaleźć można w ustawie o podatku od osób prawnych. Ustawodawca definiuje ją jako „grupę co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych”. Jest to więc forma organizacyjna, w której mające siedzibę na terenie Polski, powiązane kapitałowo spółki (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, prosta spółka akcyjna) tworzą jedną jednostkę podatkową. Oznacza to, że podatki są obliczane i płatne przez całą grupę, a nie osobno przez poszczególne spółki. PGK może składać się z jednej spółki dominującej, która ma co najmniej 75% udziałów w innych spółkach, oraz jej spółek zależnych, które są z nią powiązane kapitałowo.

Czy zwykła grupa kapitałowa jest automatycznie podatkową grupą kapitałową? Choć obie wydają się bardzo podobne, różnią je kwestie dotyczące podatków. W grupie kapitałowej każda ze spółek samodzielnie wywiązuje się z obowiązków podatkowych. W PGK to spółka dominująca odpowiada za rozliczenie podatku, tj. oblicza i odprowadza podatek za wszystkie spółki tworzące podatkową grupę kapitałową.


GettyImages-922906764.jpg


Podatkowa grupa kapitałowa – podstawowe korzyści


Tworzenie podatkowych grup kapitałowych niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Zaliczają się do nich m.in.:

1. Optymalizacja podatkowa – dzięki połączeniu spółek w jedną grupę przedsiębiorstwo może korzystać z różnych ulg podatkowych, zwolnień i preferencyjnych stawek. Spółki tworzące PGK mogą np. skorzystać z ulgi na badania i rozwój, ulgi na inwestycje czy z preferencyjnych stawek podatku dochodowego. W przypadku gdy jedna ze spółek w PGK ponosi straty, możliwe jest również ich wykorzystanie do zredukowania podstawy opodatkowania innych spółek w grupie. Dzięki temu zmniejsza się obciążenia podatkowe dla całej grupy, co przekłada się na wyższą płynność finansową i większe możliwości inwestowania w rozwój biznesu.

2. Łatwiejszy dostęp do finansowania – banki i inne instytucje finansowe z reguły chętniej udzielają kredytów przedsiębiorstwom zorganizowanym w ramach PGK. Wynika to z większej stabilności finansowej i wyższej zdolności kredytowej grupy jako całości niż pojedynczych jej spółek.

3. Możliwość efektywnego zarządzania – PGK umożliwia efektywniejsze zarządzanie spółkami i jednoczesne koordynowanie ich działań. Pozwala to lepiej wykorzystać potencjał spółek zależnych, zwiększać efekt synergii i w rezultacie poprawiać efektywność operacyjną. Ponadto jednolite zarządzanie i raportowanie pozwala na lepszą kontrolę nad procesami biznesowymi, a także ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji.

4. Ułatwienia w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych – PGK ułatwia transfer cennych aktywów, licencji, technologii czy umów o współpracy między spółkami w grupie. Dzięki temu przedsiębiorstwo może korzystać z wewnętrznej synergii, zwiększać konkurencyjność i maksymalizować zyski.

Podatkowa Grupa Kapitałowa niewątpliwie niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, jednak trzeba pamiętać, że jej stworzenie wymaga odpowiedniej analizy i planowania, by móc cieszyć się wszystkimi wymienionymi powyżej korzyściami. Mając to na uwadze, przed podjęciem decyzji o utworzeniu PGK warto skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym lub prawnym, który pomoże dostosować strukturę grupy do konkretnych potrzeb i celów przedsiębiorstwa. Zapewni on również pomoc w szybkim zweryfikowaniu, czy z prawnego punktu widzenia stworzenie takiej grupy jest w ogóle możliwe. Stworzenie PGK wymaga bowiem spełnienia szeregu warunków zapisanych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.