Udostępnij:
26-04-2023

Czym jest koncesja i w jakich sytuacjach jest wymagana?

Prowadzenie biznesu wymaga jego uprzedniej rejestracji. Proces ten na ogół nie jest zbyt skomplikowany i obejmuje zaledwie kilka prostych formalności. Okazuje się jednak, że od reguły tej są pewne wyjątki. Ustawodawca wymaga bowiem od przedsiębiorców chcących prowadzić pewne rodzaje działalności uzyskania stosownych pozwoleń i koncesji. Jakie konkretnie branże i rodzaje działalności są regulowane ustawowo? W jaki sposób uzyskuje się wymagane pozwolenia i koncesje?

Co to jest koncesja?


Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. O ile mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej, zadanie to jest stosunkowo proste. Nieco inaczej wygląda sytuacja w kontekście spółek osobowych i kapitałowych, gdyż one dodatkowo wymagają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z jakimi jeszcze formalnościami muszą liczyć się przedsiębiorcy? Obowiązujące przepisy prawa w pewnych przypadkach wymagają uzyskania stosownego pozwolenia, posiadania konkretnych uprawnień zawodowych lub odpowiednich warunków lokalowych. Czym jest koncesja? To nic innego jak pozwolenia na prowadzenie działalności, która z różnych względów objęta jest dodatkowymi rygorami. Wnioskuje się o nią dopiero po zarejestrowaniu działalności gospodarczej w CEIDG lub KRS. O pozwolenie może się ubiegać każdy przedsiębiorca, w tym również ten, który w przeszłości uzyskał już odmowę przyznania koncesji.


Jaka działalność wymaga koncesji?


I choć mogłoby się wydawać, że lista działalności gospodarczych, które wymagają pozwoleń, jest stosunkowo krótka, rzeczywistość pokazuje, że jest nieco inaczej. Ustawodawca zdecydował się bowiem na objęcie większymi rygorami przedsiębiorców działających w wielu różnych branżach. Traktuje na ten temat art. 37 ustawy Prawo przedsiębiorców, który wskazuje, że „wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna, albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej, albo zezwolenia”.

Kto zatem zobowiązany jest do uzyskania koncesji? Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami koncesja jest niezbędna, o ile przedmiotem działalności jest działalność:

● górnicza,

● zbrojeniowa,

● energetyczna,

● w zakresie ochrony osób i mienia,

● polegająca na prowadzeniu kasyna gier,

● polegająca na organizowaniu przewozów lotniczych.

Koncesja przyznawana jest przez właściwy dla danego rodzaju działalności organ koncesyjny. W przypadku chęci rozpoczęcia działalności, która będzie koncentrować się na produkcji broni, o pozwoleniu na działanie decydować będzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obrót paliwami czy wytwarzanie energii wymagają z kolei pozwolenia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

koncesja.jpg


Jak uzyskać koncesję i ile to kosztuje?


Uzyskanie koncesji wymaga od przedsiębiorcy złożenia stosownego wniosku. Pozwolenie na prowadzenie działalności wydawane jest każdorazowo na czas określony, jednak na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Wyjątkiem od reguły są sytuacje, gdy to sam przedsiębiorca wnioskuje o wydanie koncesji na okres krótszy niż 5 lat.

We wniosku znaleźć powinny się następujące informacje:

● oznaczenie podmiotu wnioskującego (nazwa, adres, NIP i numer w ewidencji lub rejestrze przedsiębiorców),

● adres głównego miejsca wykonywania działalności,

● wskazanie na rodzaj i zakres prowadzonej działalności, na którą udzielona ma być koncesja,

● dodatkowe dokumenty i informacje, które określono w odrębnych przepisach (np. zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, orzeczenia psychologiczne itp.).

Wnioskowanie o koncesję wiąże się również z koniecznością poniesienia, często niemałych, kosztów. Wiele zależy jednak od zakresu planowanej działalności. Opłaty mogą wynieść zaledwie kilkaset złotych, jednak w wielu przypadkach mogą być wielokrotnie większe


Prowadzisz firmę? To Cię zainteresuje!


Wielu spośród naszych Klientów prowadzi działalność wymagającej koncesji. Sporo z nich korzysta z Fakturatki czyli możliwości rozłożenia na raty kosztów zatowarowania sklepu czy zakupu surowców do produkcji własych wyrobów. Co więcej, sporo z tych firm inwestuje w rozwój, rozbudowując usługi hostingowe czy projektując swoje strony zgodnie z najnowszymi trendami, a koszty tych inwestycji również rokładają na raty dzięki Fakturatce.

Sam proces rozkładania na raty jest bardzo prosty - wystarczy na specjalnie przygotowanym kalkulatorze wskazać kwotę faktury i liczbę rat na jaką chce się rozłożyć płatność, a następnie zaakceptować warunki finansowania SMSem. My regulujemy płatność w terminie na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorcy spłacają należność w ratach na konto przez nas wskazane.