Udostępnij:
13-06-2022

Co kryje się pod pojęciem: wartości niematerialne i prawne?

Analizując sprawozdanie finansowe dowolnego przedsiębiorstwa, trafić można na pojęcie „wartości niematerialne i prawne”. Dla wielu osób jest to dość tajemnicza pozycja bilansu, przy której nierzadko pojawiają się bardzo znaczące wartości. W jaki sposób należy rozumieć wartości niematerialne i prawne? W której części sprawozdania finansowego należy szukać informacji na ich temat?

Czym jest sprawozdanie finansowe?


Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport, jaki jednostka gospodarcza przygotowuje na zakończenie każdego roku obrotowego. Podmioty, które zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości, mają obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego narzucony przez Ustawę o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w sposób opisany w Ustawie o rachunkowości lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i spełniać ustalone standardy jakościowe. Jako że jest to dokument, który potencjalnie ma bardzo wielu odbiorców i zawiera kluczowe informacje na temat kondycji przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe powinno cechować się przede wszystkim najwyższą rzetelnością i kompletnością.

Elementami składowymi kompletnego sprawozdania finansowego są:

● wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

● rachunek wyników / rachunek zysków i strat (RZiS),

● bilans,

rachunek przepływów pieniężnych,

● zestawienie zmian w kapitale własnym,

● dodatkowe informacje i objaśnienia.


Jaka jest struktura bilansu?


Bilans przedsiębiorstwa to nic innego jak zestawienie aktywów i pasywów jednostki, sporządzane na początek i na koniec roku obrachunkowego. Mówiąc prościej, jest to opracowany na konkretny dzień spis składników majątkowych przedsiębiorstwa i źródeł ich finansowania.

Po stronie aktywów występują:

A) Aktywa trwałe

I) Wartości niematerialne i prawne

II) Rzeczowe aktywa trwałe

III) Należności długoterminowe

IV) Inwestycje długoterminowe

V) Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B) Aktywa obrotowe

I) Zapasy

II) Należności krótkoterminowe

III) Inwestycje krótkoterminowe

IV) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pasywa dzieli się zaś na:

A) Kapitał (fundusz) własny

I) Kapitał podstawowy

II) Należne wpłaty na kapitał (wartość ujemna)

III) Udziały / akcje własne (wartość ujemna)

IV) Kapitał zapasowy

V) Kapitał z aktualizacji wyceny

VI) Pozostałe kapitały rezerwowe

VII) Zysk / strata z lat ubiegłych

VIII) Zysk / strata netto

IX) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)

B) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I) Rezerwy na zobowiązania

II) Zobowiązania długoterminowe

III) Zobowiązania krótkoterminowe

IV) Rozliczenia międzyokresowe

czym-sa-wartosci-niematerialne-(1).jpg


Wartość niematerialna i prawna – czym jest?


Czym są wartości niematerialne i prawne (WNiP), które zalicza się do aktywów trwałych? Odpowiedzi na to pytanie szukać należy w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z jego treścią do wartości niematerialnych i prawnych zaliczamy:

● prawa majątkowe (prawa autorskie, prawa pokrewne, licencje, koncesje, know-how, patenty, prawa do wynalazków, znaki towarowe czy programy komputerowe),

● koszty prac rozwojowych (koszty, jakie podmiot ponosi na opracowanie nowych technologii i produktów),

● wartość firmy (różnica między ceną nabycia a wartością godziwą firmy).


Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych


Zgodnie z obowiązującymi zasadami, przedsiębiorca ma prawo do amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych. Oczywiście od reguły tej obowiązują pewne wyjątki – nie można amortyzować chociażby gruntów i prawa ich wieczystego użytkowania, niektórych budynków i lokali mieszkalnych, eksponatów muzealnych i dzieł sztuki. W pozostałych przypadkach odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej WNiP, jednak dopiero po wprowadzeniu ich do ewidencji, którego dokonuje się w miesiącu przekazania WNiP do użycia. Późniejsze wprowadzenie uznaje się za ujawnienie wartości niematerialnej i prawnej.


Jeśli jesteś przedsiębiorcą i szukasz źródła finansowania zobacz eFaktoring NFG, który umożliwia zamianę faktur sprzedaży na gotówkę. W 5 minut od wystawienia faktury możesz otrzymać wpływ na konto! Nie musisz już czekać 30 czy 60 dni na wpłatę od kontrahenta.

Innym, świetnym narzędziem dla przedsiębiorców jest Fakturatka, dzięki której mali przedsiębiorcy rozkładają na raty faktury zakupowe z przyszłym terminem płatności. A co ważne mogą to być faktury zarówno za sprzęt, towar czy zakupioną usługę np. nową stronę internetową, remont lokalu usługowego czy sesję zdjęciową do reklamy. Sam proces rozkładania na raty jest bardzo prosty - wystarczy na specjalnie przygotowanym kalkulatorze wskazać kwotę faktury i liczbę rat na jaką chce się rozłożyć płatność, a następnie zaakceptować warunki finansowania SMSem. NFG reguluje płatność w terminie na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto wskazane przez NFG.