Udostępnij:
08-09-2022

W jaki sposób amortyzowany jest samochód osobowy?

Wykorzystywanie samochodu osobowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozwala na stosowanie odpisów amortyzacyjnych. Istnieje jednak kilka różnych metod obliczania amortyzacji samochodu. Mowa o metodzie liniowej, indywidualnej czy nawet jednorazowej. Czym się charakteryzują poszczególne metody? Co wziąć pod uwagę, dokonując wyboru jednej z nich?

Czym jest amortyzacja?


Amortyzację należy rozumieć jako utratę wartości rzeczy wraz z upływem czasu, co jest efektem ich użytkowania i naturalnego zużywania się. Amortyzację wyraża się wartościowo, w formie odpisów amortyzacyjnych. Poprzez skorygowanie wartości początkowej środka trwałego o wartość dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych ustala się jego aktualną wartość księgową.

Z podatkowego punktu widzenia amortyzacja środków trwałych zaliczana jest w koszty uzyskania przychodu, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia wysokości podatku dochodowego, jaki przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego.

Kiedy rozpoczyna się stosowanie odpisów amortyzacyjnych? Przepisy dopuszczają amortyzowanie środków trwałych już w pierwszym miesiącu następującym po ujęciu środka trwałego w księgach rachunkowych. Odpisy stosować można tak długo, aż wartość odpisów amortyzacyjnych zrówna się z wartością początkową środka trwałego.


Jak obliczyć amortyzację samochodu?


Istnieje kilka metod amortyzacji środków trwałych, czyli składników majątkowych podmiotu, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok:

1) Metoda liniowa – najchętniej wybierana przez przedsiębiorców metoda amortyzacji środków trwałych. Zakłada równomierne zużywanie się składnika majątku przez cały okres jego użytkowania. Wprowadzony do ksiąg środek trwały amortyzowany jest według stałej stawki, która wprost wynika z Załącznika nr 1 – „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”:

  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


2) Metoda liniowa indywidualna – metoda amortyzacji, która działa analogicznie jak metoda liniowa, przy czym zakłada stosowanie indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej. Metoda ta znajduje zastosowanie na przykład w przypadku wprowadzenia do ksiąg rachunkowych używanego środka trwałego lub takiego, który poddany został pewnym ulepszeniom przed ujęciem w księgach.

3) Metoda liniowa przyśpieszona – przy zaistnieniu pewnych warunków zasadnym może być zastosowanie przyśpieszonej metody liniowej. Zasada ustalania wartości odpisów amortyzacyjnych jest w tym przypadku analogiczna jak przy metodzie liniowej, jednak stawkę amortyzacyjną przemnaża się przez odpowiedni współczynnik. Jego wartość wynosi:

  • 1,2 w przypadku budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych (np. ciągłe działanie wody czy znacznych drgań),
  • 1,4 w przypadku budynków i budowli używanych w warunkach złych (np. silne działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych),
  • 1,4 w przypadku maszyn, urządzeń i środków transportu (np. środki transportu używane w warunkach terenowych lub leśnych),
  • 2,0 w przypadku maszyn i urządzeń poddanych szybkiemu postępowi technicznemu (np. systemy komputerowe).


4) Metoda degresywna – metoda ustalania odpisów amortyzacyjnych, która zakłada ich wysoką wartość w pierwszym roku użytkowania środka trwałego i stopniowe zmniejszanie się w kolejnych latach. Stosować ją można jedynie w przypadku maszyn i urządzeń, które zaliczane są do grup 3 – 6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, a także środków transportu, które nie są samochodami osobowymi.

amortyzacja.jpg


Jednorazowa amortyzacja samochodu


Przepisy rachunkowe dopuszczają stosowanie również amortyzacji jednorazowej. Istnieją jednak pewne ograniczenia w zakresie jej stosowania. Co do zasady, jednorazowa amortyzacja tyczy się składników majątku zaliczanych do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych z wyłączeniem samochodów osobowych. Wyjątek od reguły stanowią tzw. niskocenne środki trwałe, czyli środki trwałe o wartości do 10 000 złotych – w ich przypadku jednorazowa amortyzacja jest jak najbardziej możliwa.