Udostępnij:
23-10-2018

Jaki rodzaj faktoringu będzie najkorzystniejszy dla Twojej firmy?

Faktoring to usługa finansowa, po którą sięga stale powiększające się grono przedsiębiorców. Nie dziwi zatem fakt, że oferty banków i firm faktoringowych w coraz większym stopniu odpowiadają zmieniającym się potrzebom biznesu. Znaleźć w nich można wiele różnych rodzajów faktoringu, które pozwalają uzdrowić płynność finansową firmy oraz zabezpieczyć inne interesy – np. przenieść ryzyko niewypłacalności w całości na faktora. Jak dzieli się usługi faktoringowe?

Podstawowe rodzaje faktoringu


Decydując się na skorzystanie z usług faktoringowych, przedsiębiorca w pierwszej kolejności wybiera między faktoringiem pełnym (bez regresu) a faktoringiem niepełnym (z regresem). W pierwszym przypadku (faktoring bez regresu) przedsiębiorca przekazuje fakturę faktorowi i tym samym przenosi na niego ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Oczywiście usługa taka jest odpowiednio droższa – wymaga dokonania skrupulatniejszej oceny ryzyka i odpowiedniego zabezpieczenia transakcji (ubezpieczenie).

Nieco inaczej wygląda to w przypadku faktoring z regresem. W momencie pojawienia się problemów z wypłacalnością kontrahenta faktor kontaktuje się z przedsiębiorcą, który to zobowiązany jest zwrócić otrzymane od firmy faktoringowej środki. Ryzyko niewypłacalności pozostaje tym samym z przedsiębiorcą i to po jego stronie realizowane są wszelkie czynności windykacyjne w celu wyegzekwowania długu od kontrahenta.

W ofercie części firm faktoringowych znaleźć można również usługę faktoringu mieszanego. Jest to usługa finansowa łącząca cechy faktoringu pełnego i niepełnego. Oznacza to, że faktor i faktorant wspólnie ponoszą ryzyko niewypłacalności – do określonej w umowie kwoty ryzyko przejmuje firma faktoringowa, a po jej przekroczeniu przedsiębiorca.

Rodzaje faktoringu ze względu na moment zawiadomienia kontrahenta


Nieco inaczej dzieli się faktoring w sytuacji, gdy kryterium podziału jest moment zawiadomienia kontrahenta o sprzedaży wystawionej mu faktury. Najczęściej wybieranym wariantem jest faktoring jawny, w którym kontrahent jest informowany o sprzedaży wystawionej mu faktury i finalnie rozlicza się nie z przedsiębiorcą, ale z firmą faktoringową.

Jest to skuteczny sposób dyscyplinowania kontrahentów i motywowania ich do terminowej spłaty zobowiązań.

W ofercie NFG znaleźć można również autorską usługę – faktoring jawny ekspres, który działa analogicznie jak faktoring jawny, z tą różnicą, że wpłata środków następuje o wiele szybciej – przed uruchomieniem cesji wierzytelności.

Co w sytuacji, gdy przedsiębiorca obawia się, że sprzedaż faktury mogłaby zaszkodzić dobrym relacjom z kontrahentami lub zasugerować im, że firma znajduje się w trudnym położeniu? W takiej sytuacji doskonale sprawdzi się faktoring cichy, który pozwala ukryć w tajemnicy przed kontrahentem fakt sprzedaży wystawionej mu faktury. Rozlicza się on w sposób standardowy, tj. przekazuje środki na rachunek bankowy przedsiębiorcy, a ten po zaksięgowaniu przelewu niezwłocznie przekazuje środki firmie faktoringowej.

Rodzaje faktoringu ze względu na moment otrzymania zapłaty za sfinansowaną fakturę


Kolejnym czynnikiem, który pozwala dzielić faktoring na kilka różnych rodzajów, jest moment otrzymania zapłaty za sfinansowaną fakturę. I tak wyróżniamy:

● faktoring dyskontowy (przyspieszony) – płatność z tytułu sprzedawanej faktury przekazywana jest przedsiębiorcy w momencie podpisania umowy,

faktoring zaliczkowy (awansowy) – pozwala uzyskać zaliczkę na poczet realizacji zlecenia (np. na zakup materiałów), pozostała kwota przekazywana jest przedsiębiorcy w momencie uregulowania należności przez kontrahenta, dla którego zlecenie zostało zrealizowane,

● faktoring wierzytelnościowy – płatność z tytułu sprzedawanej faktury przekazywana jest przedsiębiorcy w momencie rozliczenia faktury z kontrahentem lub w inny ustalonym z kontrahentem terminie.

Rodzaje faktoringu ze względu na zasięg obowiązywania


Pod względem zasięgu obowiązywania faktoring dzielimy na krajowy i międzynarodowy. Faktoring krajowy to faktoring, który pozwala sfinansować fakturę wystawioną krajowemu kontrahentowi.

Faktoring międzynarodowy skierowany jest zaś do przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji handlowych z podmiotami zagranicznymi. W przypadku faktoringu międzynarodowego często wyróżnia się dwie podkategorie:

● faktoring importowy – kierowany do krajowych podmiotów importujących towary do Polski,

faktoring eksportowy – kierowany do krajowych podmiotów eksportujących towary poza granice kraju.

Poniżej w formie tabeli, przygotowaliśmy zestawienie rodzajów faktoringu obecnych na rynku.
Rodzaj faktoringu
Sposób działania
Korzyści dla przedsiębiorcy
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
Rodzaj faktoringu
Faktoring odwrotny (zwany inaczej zakupowym)
Sposób działania
W faktoringu odwrotnym faktor po pozytywnej ocenie ryzyka klienta finansuje udokumentowaną fakturą z odroczonym terminem płatności zakup (towar lub usługa) zrealizowany przez klienta. Sprzedawca towaru lub usługi otrzymuje środki ze sfinansowanej faktury na konto, faktorant dokonuje natomiast spłaty zadłużenia – jednorazowo lub w ratach.
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • finansowanie dowolnych celów biznesowych (aktywa trwałe, obrotowe, usługi)
 • ochrona płynności finansowej – kredytujesz większe wydatki firmowe, a gotówkę zachowujesz na bieżące priorytety płatnicze
 • przewaga nad usługą leasingu – od razu po sfinansowaniu zakupu firma staje się właścicielem towaru, może wybrać krótszy okres kredytowania, nie musi przechodzić skomplikowanych procedur i długo czekać na decyzję
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
• nie masz wolnych środków, a chcesz sfinansować zakup towarów lub usług dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej
• chcesz inwestować w rozwój swojej firmy bez angażowania własnych środków/gotówki
• szukasz alterantywy dla leasingu i kredytu
Rodzaj faktoringu
Faktoring cichy
(inna nazwa: faktoring z cesją cichą)
Sposób działania
W faktoringu cichym Twój kontrahent nie dowiaduje się o tym, że skorzystałeś z usługi finansowania faktur.

Twoja firma przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Korzyści dla przedsiębiorcy
 • zachowujesz dyskrecję i utrzymujesz pozytywne relacje biznesowe
 • nie tracisz płynności finansowej i masz pieniądze na rozwój firmy
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • zależy Ci na otrzymywaniu pieniędzy z faktur w kilkanaście minut
 • chcesz zachować pozytywne relacje z kontrahentami
Rodzaj faktoringu
Faktoring jawny
(inna nazwa: faktoring z cesją jawną)
Sposób działania
W faktoringu jawnym Twój kontrahent jest informowany o tym, że doszło do cesji wierzytelności, a pieniądze otrzymasz dopiero po potwierdzeniu przez niego istnienia transakcji.

Wybrana przez Ciebie firma faktoringowa będzie oczekiwała na spłatę należności z FV od Twojego kontrahenta na indywidualne konto faktora.
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • możesz wydłużyć terminy płatności, w efekcie kontrahent chętniej z Tobą współpracuje
 • utrzymujesz płynność na niezmiennym, stałym poziomie
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • chcesz zdyscyplinować swoich kontrahentów i otrzymywać płatności w terminie
 • chcesz „grać” z klientami w otwarte karty
Rodzaj faktoringu
Faktoring zaliczkowy (zwany inaczej awansowym)
Sposób działania
Faktoring zaliczkowy to rodzaj faktoringu, w którym kluczowy jest moment otrzymania zapłaty za wierzytelność, która podlega transakcji.  Do tej kategorii zaliczamy także faktoring dyskontowy i wymagalnościowy.

Ten rodzaj faktoringu jest przydatny dla każdego przedsiębiorcy, który chce mieć stały dostęp do środków na bieżące wydatki lub potrzebują określonej sumy pieniędzy na rozpoczęcie prac wymaganych do realizacji kontraktu.
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • środki można otrzymać na konto nawet w 5 minut od zgłoszenia zaliczki do finansowania
 • to wygodna i szybka forma finansowania działalności – podobna do pożyczki, gdzie formę zabezpieczania stanowi przyszła wierzytelność, a nie aktywa i pasywa przedsiębiorstwa
 • zyskanie pewności w realizacji kontraktu, dzięki zabezpieczeniu płynności finansowej firmy
 • dostęp do stałego kapitału obrotowego na prowadzenie działalności (ZUS, podatki, pensje itp.)
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
Kapitał obrotowy, którym dysponujesz jest niewystarczający do realizacji zlecenia przy jednoczesnym zadbaniu o inne priorytetowe płatności firmy (ZUS, podatki, pensje, zakup towarów, marketing itp.) – wtedy właśnie dobrym rozwiązaniem będzie szybka forma finansowania, jaką jest faktoring zaliczkowy.
Rodzaj faktoringu
Faktoring pełny
(inne nazwy: faktoring bez regresu, faktoring z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta)
Sposób działania
Faktoring pełny to połączenie finansowania faktur z ubezpieczeniem należności. Firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności kontrahenta na siebie.

Jeśli Twój klient nie ureguluje w terminie należności na specjalnie wskazane konto faktora – nie musisz zwracać wypłaconej Ci  kwoty – to firma faktoringowa zajmie się windykacją długu.

Decydując się na ten rodzaj faktoringu musisz pamiętać, że będzie on dużo droższy od innych, a decyzja o przyznaniu finansowania będzie obwarowana wieloma wymaganiami, m.in. przedstawieniem szczegółowych dokumentów.
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • skuteczne zabezpieczasz się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta
 • nie musisz kontaktować się z kontrahentem – firma faktoringowa zrobi to za Ciebie
 • na bieżąco monitorujesz swoje płatności (rozliczenie spłat, monitoring płatności, egzekucja długu)
 • od początku „grasz” ze swoim kontrahentem w otwarte karty
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • nie chcesz brać na siebie ryzyka niewypłacalności Twoich kontrahentów
 • chcesz otrzymywać pieniądze za faktury szybko, a twoi kontrahenci wydłużają terminy płatności
 • chcesz poprawić bilans swojej firmy i inwestować w jej rozwój
Rodzaj faktoringu
Faktoring niepełny
(inne nazwy: faktoring z regresem, faktoring bez przejęcia ryzyka)
Sposób działania
W faktoringu niepełnym w pierwszej kolejności Twój kontrahent jest zobowiązany do spłaty zobowiązania. Jeśli firmie faktoringowej nie uda wyegzekwować od niego spłaty to od Twojej firmy będziemy wymagali pełnej spłaty sfinansowanej faktury.
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • błyskawiczna poprawa płynności finansowej firmy
 • niższy koszt udzielenia finansowania i skrócony proces decyzyjny w porównaniu z faktoringiem pełnym
 • poprawa konkurencyjności firmy, dzięki zwiększonym obrotom

Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • masz stałych i zaufanych partnerów biznesowych – bierzesz na siebie ryzyko niewypłacalności Twoich kontrahentów
 • zależy Ci na otrzymywaniu płatności przed terminem
Rodzaj faktoringu
Faktoring globalny
Sposób działania
Faktoring globalny polega na zbiorczym przekazaniu na rzecz faktora wszystkich faktur wynikających z tytułu umów z danymi kontrahentami.

Ta opcja finansowania może być rozliczana w formie pełnej (faktoring pełny) lub niepełnej (faktoring niepełny).
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • zapewnienie ciągłości finansowania, a w efekcie utrzymanie na stałym poziomie płynności finansowej
 • stały dostęp do pieniędzy, który umożliwia dynamiczny rozwój firmy
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • jeśli wystawiasz wiele faktur z długim terminem płatności
 • potrzebujesz ciągłego finansowania, aby sprawnie prowadzić biznes
Rodzaj faktoringu
Faktoring pojedynczy
Sposób działania
W faktoringu pojedynczym przekazujesz firmie faktoringowej wskazane przez Ciebie faktury.

Ta opcja finansowania może być rozliczana w formie pełnej (faktoring pełny) lub niepełnej (faktoring niepełny).
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • minimalizujesz ryzyko utraty płynności finansowej
 • realizujesz założone cele bez przeszkód
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • potrzebujesz „okazjonalnego” finansowania – w zależności od sytuacji firmy
 • zależy Ci na otrzymaniu szybkiej gotówki
 • realizujesz jednorazowe transakcje
Rodzaj faktoringu
Faktoring restrukturyzacyjny
Sposób działania
W ramach faktoringu restrukturyzacyjnego otrzymujesz nie tylko usługę szybkiego finansowania faktur, ale także wsparcie z zakresu działań naprawczych, czy windykacyjnych.
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • otrzymujesz kompleksowe wsparcie w przejściowych problemach w firmie
 • zapewniasz sobie finansowanie pomimo utarty zdolności kredytowej
 • pomimo zachwianej czasowo sytuacji finansowej, zachowujesz ciągłość dostaw towarów lub usług
 • możesz wydłużyć terminy zapłat u kontrahentów, a w efekcie zwiększyć ich lojalność
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • masz przejściowe kłopoty finansowe
 • chcesz odzyskać płynność finansową
Rodzaj faktoringu
Faktoring eksportowy
(inna nazwa: faktoring międzynarodowy)
Sposób działania
Faktoring finansowy umożliwia finansowanie faktur z zagranicznymi kontrahentami.
Korzyści dla przedsiębiorcy
 • zwiększasz bezpieczeństwo prowadzenia zagranicznej działalności
 • zyskujesz wiedzę na temat zagranicznych rynków i potencjalnych klientów
 • finansujesz działalność dostosowując ją do poziomu sprzedaży
Wybierz ten rodzaj faktoringu, jeśli:
 • prowadzisz działalność eksportową
 • chcesz wydłużyć terminy płatności swoim zagranicznym kontrahentom
 • planujesz globalnie rozszerzyć działalność
 • potrzebujesz środków na bieżącą działalność