Udostępnij:
02-09-2022

Dochód, przychód a obrót - jakie są między nimi różnice?

Pojęcia „przychód” i „dochód” bardzo często są ze sobą mylone i używane zamiennie. Oczywiście takie ich stosowanie jest błędne, gdyż przychód nie jest tym samym co dochód. Wyjaśniamy, czym jest przychód i jak na jego podstawie obliczyć dochód. Odpowiadamy też na pytanie, czym jest przychód i dochód w kontekście osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Różnica między przychodem a dochodem


Jako przychody należy rozumieć wszelkie uzyskane przysporzenia majątkowe, od których należy odprowadzić podatek dochodowy. W przypadku przedsiębiorców jest to po prostu łączna wartość netto sprzedanych towarów i usług w danym okresie rozliczeniowym. „Dochód” to pojęcie związane bezpośrednio z przychodem – jest to bowiem wartość przychodu pomniejszona przez koszty uzyskania przychodu.

Za koszt uzyskania przychodu uznajemy zgodnie z treścią ustawy wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Muszą one mieć bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, nie posiadać cech wydatków o charakterze osobistym i co ważne, być właściwie udokumentowane.

Ustawa o podatku dochodowym zawiera również długą listę wyłączeń (art. 23). I tak za koszty uzyskania przychodów nie można uznać m.in.:

● podatku od spadku i darowizn,

● darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju,

● grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia,

● kosztów reprezentacji,

● udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek,

składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw,

● poniesionych wydatków związanych z zamianą waluty wirtualnej na inną walutę wirtualną.

Lista jest naprawdę długa i obejmuje kilkadziesiąt mniej lub bardziej szerokich kategorii kosztowych. Warto się z nimi zapoznać, by mieć pewność poprawnego prowadzenia ksiąg rachunkowych swojego przedsiębiorstwa.

Czym jest obrót?


„Obrót” to pojęcie, które bardzo często mylone jest z przychodem, jednak oznacza coś nieco innego. Definicji obrotu szukać należy w ustawie o podatku od towarów i usług, w art. 2a, który traktuje na temat podstawy opodatkowania. Zgodnie z jego treścią przez obrót należy rozumieć: „wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Ustawa o rachunkowości definiuje zaś obrót jako przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

dochod-przychod-a-obrot.jpg

Przychód a dochód osoby fizycznej


Choć pojęcia przychodu i dochodu kojarzą się przede wszystkim ze światem przedsiębiorców, tak naprawdę dotyczą każdego z nas. O przychodach i dochodach można mówić bowiem również w kontekście pracowników najemnych oraz zawieranych przez nich umów.
By ustalić wysokość dochodu pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, należy od przychodów odjąć koszty ich uzyskania. O jakich kosztach mowa w przypadku umowy o pracę? Chociażby o kosztach dojazdu. Jest on odmienny w przypadku pracowników świadczących pracę w miejscu zamieszkania i pracowników dojeżdżających z innej miejscowości. Wyższe koszty uzyskania przychodu stosowane są również w przypadku osób, których praca wiąże się z przekazaniem praw autorskich – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczalne jest uznanie kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50% przychodów (trzeba jednak pamiętać o obowiązujących limitach).
Koszty uzyskania przychodów wykazywane są w rocznych zeznaniach podatkowych (sekcja D w PIT-37 i sekcja E w PIT-36) i pomniejszają wysokość należnego podatku.