Udostępnij:
10-06-2022

Czym jest sektor MŚP? Czym się charakteryzuje?

Wśród przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie kraju dominują przede wszystkim niewielkie podmioty. Nie prowadzą one działalności na dużą skalę i nie zatrudniają setek pracowników, ale mają ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki. Czym charakteryzuje się sektor MŚP? Jakie kryteria muszą spełniać firmy, by zostać zakwalifikowane jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa? Przedstawiamy cechy charakterystyczne sektora i dostępne źródła finansowania dla niewielkich podmiotów.

Sektor MŚP – cechy charakterystyczne


Na podstawie jakich kryteriów definiuje się sektor MŚP? Odpowiedzi na to pytanie szukać należy w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw tworzą podmioty gospodarcze, które spełniają jednocześnie dwa warunki:

● zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników,

● ich roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny jest nie większy niż 43 miliony euro.

Tak zdefiniowane kryteria sprawiają, że do grupy tej zalicza się większość firm, stąd też zdecydowano o zdefiniowaniu 3 podkategorii, które również oparto na liczbie zatrudnionych pracowników, rocznym obrocie i całkowitym bilansie rocznym. I tak wyróżniamy dziś przedsiębiorstwa:

● mikro – zatrudniające do 10 osób i mające obrót roczny nie większy niż 2 miliony euro lub całkowity bilans roczny nie większy niż 2 miliony euro,

● małe – zatrudniające do 50 osób i mające obrót roczny nie większy niż 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie większy niż 10 milionów euro,

● średnie – zatrudniające do 250 osób i mające obrót roczny nie większy niż 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie większy niż 43 miliony euro.


Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce


Sektor MŚP w Polsce tworzą ponad 2 miliony podmiotów gospodarczych i ponad 99% przedsiębiorstw działających na terenie kraju. Przeważają oczywiście mikroprzedsiębiorstwa z udziałem na poziomie ok. 97%, co oznacza, że zaledwie kilkadziesiąt tysięcy firm w Polsce spełnia kryteria małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o branże, w których dominują mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, są to przede wszystkim usługihandel. Znacznie rzadziej budownictwo czy przemysł.

co-to-jest-MSP-(1).jpg


Źródła finansowania MŚP


Małe i średnie przedsiębiorstwa, o ile funkcjonują na rynku przynajmniej dwa lata, mają co do zasady dość szerokie możliwości w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania. Mogą bowiem nie tylko finansować rozwój biznesu z własnych środków założycieli i generowanych zysków, lecz także sięgać po kapitał obcy. Mowa przede wszystkim o kredytach i pożyczkach bankowych. By móc ubiegać się o finansowanie w banku, konieczne jest co do zasady udokumentowanie funkcjonowania na rynku przez okres przynajmniej dwóch lat i wykazania się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową.

W znacznie gorszym położeniu są nowe i młode przedsiębiorstwa, gdyż nie generują jeszcze zysków i ze względu na brak rynkowego stażu nie mogą wnioskować o kredyty bankowe. W ich przypadku podstawowymi źródłami finansowania są na ogół środki własne założycieli oraz najróżniejsze dotacje i dofinansowania.

Ciekawą formą finansowania biznesu jest faktoring, po który sięgać można niezależnie od skali prowadzonego biznesu oraz rynkowego stażu. Jest to skuteczny sposób na szybkie odzyskanie środków zamrożonych na nieprzeterminowanych fakturach, wystawionych kontrahentom z odroczonym terminem płatności. W przeciwieństwie do kredytu bankowego środki pozyskane ze sprzedaży faktur można przeznaczyć na dowolny cel. Korzystanie z faktoringu nie wpływa też na obniżenie zdolności kredytowej.


Inną opcją jest skorzystanie z rat dla biznesuTaką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!