Udostępnij:
21-04-2024

Czym jest i czemu służy strategia podatkowa firmy?

Każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest przepisami prawa do terminowego i uczciwego rozliczania się z podatków. Największe przedsiębiorstwa muszą na ogół spełniać szereg dodatkowych obowiązków, do których zalicza się m.in. konieczność sporządzania i podawania do publicznej wiadomości strategii podatkowej firmy. Czym jest taka strategia i jakie informacje obejmuje? Jakie podmioty zobowiązane są przez ustawodawcę do sporządzania strategii podatkowej?

Czym jest strategia podatkowa?


Strategię podatkową można zdefiniować jako zbiór informacji opisujących podejmowane przez przedsiębiorstwo działania, które mają wpływ na zobowiązania podatkowe, a także sposób, w jaki firma je rozlicza. Wprawdzie ustawodawca nie wskazuje jednoznacznej definicji strategii podatkowej, jednak wspomina o niej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokument ten wprowadził obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o sposobie realizacji strategii podatkowej.

Co konkretnie ustawodawca nakazuje podatnikom zobowiązanym do publikowania strategii podatkowej? Odpowiedzi na to pytanie szukać należy a art. 27c ustawy. Wskazuje on, że  informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna uwzględniać charakter, rodzaj oraz rozmiar prowadzonej działalności i obejmować:

1. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie, a także dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

2. Informacje dotyczące realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium RP, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą.

3. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, a także planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów z nim powiązanych.

4. Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnych interpretacji podatkowych, interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych lub akcyzowych.

5. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W artykule 27c ustawodawca zaznacza jednocześnie, że z obowiązku publikacji zwolnione są informacje objęte tajemnicą handlową, przemysłową, zawodową lub procesu produkcyjnego.

strategia-podatkowa.jpg


Jakie podatki obejmuje strategia podatkowa?


Ustawodawca jasno precyzuje, jakie informacje muszą znaleźć się w strategii podatkowej. W tym miejscu rodzi się jednak pytanie, jakie konkretnie podatki powinna ona obejmować. Fakt, że zapisy o strategii podatkowej znajdują się w ustawie o CIT, pozwala wnioskować, że ogranicza się ona jedynie do podatku CIT, jednak nie jest to prawidłowe rozumienie przepisów. Tworząc i publikując strategię podatkową, przedsiębiorcy zobowiązani są do uwzględnienia w niej kompleksowego obrazu swoich zobowiązań i rozliczeń podatkowych.

Jakie firmy zobowiązane są do posiadania strategii podatkowej?


Obowiązek publikowania strategii podatkowej obejmuje stosunkowo niewielkie grono przedsiębiorców. Zgodnie z treścią art. 28b tyczy się on:
● podatkowych grup kapitałowych, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;

● podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro;

● spółek nieruchomościowych, w tym spółek nieruchomościowych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej.