Udostępnij:
21-03-2023

Badanie sprawozdań finansowych – na czym polega?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wiele podmiotów gospodarczych podlega obowiązkowi badania sprawozdań finansowych, czyli ich weryfikacji przez niezależny podmiot zewnętrzny. W jakim celu przeprowadza się tego typu kontrole? Czy badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta to powód do obaw czy dobra praktyka, na którą warto się zdecydować?

Na czym polega badanie sprawozdania finansowego?


Przez badanie sprawozdań finansowych rozumieć należy audyt finansowy prowadzony przez biegłego rewidenta. Podstawowym celem takiego badania jest zweryfikowanie, czy podmiot sporządził sprawozdanie finansowe w sposób prawidłowy i zgodny z wymaganiami ustawy o rachunkowości.

Sprawdzenia dokonuje biegły rewident, który na podstawie zebranych dowodów w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową i majątkową firmy, a także jej wynik finansowy. Jego zadaniem jest również zweryfikowanie, czy sporządzone przez jednostkę sprawozdanie jest zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.


Kogo dotyczy obowiązek badania sprawozdania finansowego?


Zgodnie z treścią art. 64 ustawy o rachunkowości „badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:

● banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;

● spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

● jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o świadczeniu usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (…);

● jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;

● krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego;

● spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

● pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,

b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,

c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro”.

badanie-sprawozdania-finansowego.jpg


Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta – dlaczego warto?


Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta to dla wielu podmiotów obowiązek wynikający z przepisów prawa, jednak płynące z audytu finansowego korzyści są na tyle duże, że krok taki rozważyć powinny również podmioty, na których obowiązek taki nie ciąży. Po pierwsze jest to skuteczny sposób na zweryfikowanie, czy dokumenty księgowe wiernie odzwierciedlają rzeczywistą sytuację podmiotu, a wdrożone procedury są wystarczająco skuteczne. Podjęcie odpowiednich kroków po takim badaniu może uchronić przed negatywnymi konsekwencjami najróżniejszych nieprawidłowości, w tym kontrolą Urzędu Skarbowego, która może okazać się bardzo kosztowna.

Poddanie sprawozdania badaniu zwiększa ponadto wiarygodność podmiotu w oczach potencjalnych inwestorów. Zwiększa zaufanie do jednostki, co w interesach ma niezwykle duże znaczenie. Audyt finansowy to również szansa na uzyskanie rzetelnej oceny procesów funkcjonujących w spółce oraz wewnętrznego systemu kontroli. Biegły rewident nie tylko dokonuje ich oceny, ale też sugeruje zmiany, które mogą przyczynić się do poprawy funkcjonowania jednostki.