Udostępnij:
06-11-2023

Co należy rozumieć przez aktywa obrotowe?

Bilans każdego przedsiębiorstwa tworzą aktywa i pasywa. Innymi słowy – wszystkie zasoby majątkowe przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Co należy rozumieć przez aktywa obrotowe i czym różnią się one od aktywów trwałych? Co konkretnie wchodzi w skład rzeczowych aktywów obrotowych? Wyjaśniamy strukturę bilansu i odpowiadamy na pytania dotyczące rzeczowych aktywów obrotowych.

Czym są aktywa i jak się je dzieli?


Bilans to jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Sporządza się go na konkretny dzień – tzw. dzień bilansowy, a jego podstawową funkcją jest zaprezentowanie zasobów majątkowych przedsiębiorstwa (aktywa) i źródeł ich finansowania (pasywa). O tym, jak powinien wyglądać bilans przedsiębiorstwa i jakie elementy powinien zawierać po stronie aktywów i pasywów, informuje ustawa o rachunkowości, a dokładniej rzecz ujmując jeden z jej załączników. Zgodnie z jego treścią aktywa dzielimy na:

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

III. Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

I. Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

III. Inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne


Po stronie pasywów, nazywanych bardzo często kapitałami, mamy z kolei:

A. Kapitał (fundusz) własny

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VI. Zysk (strata) netto

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

III. Zobowiązania krótkoterminowe

IV. Rozliczenia międzyokresowe

rzeczowe-aktywa-obrotowe.jpg


Rzeczowe aktywa obrotowe w bilansie


Zgodnie z definicjami, jakie znaleźć można w ustawie o rachunkowości, przez aktywa rozumieć należy „kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”.

Podstawowa klasyfikacja aktywów dokonuje ich podziałów na trwałe i obrotowe. Przez aktywa obrotowe rozumieć należy tą cześć aktywów jednostki, które w przypadku:

● aktywów rzeczowych – „są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy”,

● aktywów finansowych – „są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne”,

● należności krótkoterminowych – „obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego”,

● rozliczeń międzyokresowych – „trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego”.

Czym zatem są rzeczowe aktywa obrotowe? Odpowiedzi na to pytanie również dostarcza ustawodawca w art. 3 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z ustawową definicją są to:

● materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,

● wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji,

● półprodukty,

● towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Do kategorii tej zalicza się tym samym wszelkie materiały, jakie przedsiębiorstwo kupiło od podmiotów trzecich w celu realizowania produkcji własnej, wytworzone i gotowe do sprzedaży produkty, wszelkie towary, które nabyto z myślą dalszej odsprzedaży, półprodukty, a nawet wypłacone dostawcom zaliczki.