Udostępnij:
09-01-2023

Amortyzacja samochodu dostawczego

Posiadane przez podmiot gospodarczy środki trwałe, w tym samochody ciężarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami można amortyzować. Ustawodawca przewiduje w takiej sytuacji kilka różnych metod amortyzacji. O jakich konkretnie metodach mowa? Jakie warunki musi spełniać środek trwały, by móc dla niego stosować odpisy amortyzacyjne?

Czym jest środek trwały?


Zgodnie z treścią art. 3 ustawy o rachunkowości jako środek trwały rozumieć należy „rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki”. Są to przede wszystkim nieruchomości, wszelkiego rodzaju maszyny, środki transportu, a nawet inwentarz żywy.

W tym samym akcie prawnym ustawodawca precyzuje, że „odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego”.

amortyzacja-samochodu-ciezarowego.jpg


Amortyzacja samochodu ciężarowego – dostępne metody


Amortyzacja środka trwałego, czyli innymi słowy rozłożenie w czasie kosztów poniesionych na jego nabycie, może odbywać się na kilka różnych sposobów. Co do zasady amortyzacji podlegają środki trwałe, których wartość przekracza 10 000 złotych, a planowany czas ich użytkowania w ramach prowadzonej działalności przekracza rok. Środki trwałe, które będą użytkowane przez mniej niż 12 miesięcy, można zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Amortyzacja środka trwałego, jakim jest m.in. samochód ciężarowy, może być realizowana w odniesieniu do jednej z poniższych metod:

amortyzacja liniowa – jest to najprostsza i jednocześnie najchętniej wybierana przez przedsiębiorców metoda amortyzowania środków trwałych. Opiera się na prostym założeniu, że środek trwały zużywa się przez cały okres swojego użytkowania w takim samym stopniu. W rezultacie miesięczne odpisy amortyzacyjne w każdym miesiącu są dokładnie takie same. Jaką stawkę amortyzacji przyjmuje się dla środków trwałych? Odpowiedzi na to pytanie szukać należy w załączniku nr 1 do ustawy o PIT. Rekomendowana stawka dla samochodów ciężarowych wynosi 20%, jednak przepisy przewidują możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej;

amortyzacja degresywna – jest to metoda amortyzacji, która zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych znajduje zastosowanie w przypadku samochodów ciężarowych. Metoda ta opiera się na założeniu, że środki trwałe z czasem stają się mniej wydajne, dlatego też w pierwszych latach ich amortyzowania przyjmuje się stawkę amortyzacyjną przemnożoną przez stosowny współczynnik. W pierwszym roku amortyzacja liczona jest od wartości początkowej środka trwałego, a w kolejnych latach o wartość początkową pomniejszoną o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne. W momencie zrównania się odpisów z odpisami liczonymi metodą liniową podatnik zobowiązany jest do przejścia na metodę liniową;

amortyzacja ze stawką indywidualną – obowiązujące przepisy przewidują również możliwość stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, czyli tak zwanej amortyzacji przyspieszonej. Możliwa jest ona wyłącznie w odniesieniu do środków trwałych, które po raz pierwszy wprowadzane są do ewidencji;

amortyzacja jednorazowa – tzw. mali przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność, mogą zdecydować się na amortyzację jednorazową, o ile wartość środka trwałego nie przekracza 10 000 złotych.


Prowadzisz firmę transportową? Zobacz produkty finansowe dla Twojej Firmy

Wiele firm transportowych boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności, a pieniądze mają zamrożone w fakturach. W takich wypadkach warto skorzystać z dostępnych narzędzi finansowych np. faktoringu dla transportu. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego firma faktoringowa może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na kontofirmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!Innym ciekawym rozwiązaniem są raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.