Udostępnij:
07-06-2021

Wskaźniki zadłużenia, które musi znać każdy przedsiębiorca

Sięgając po kapitał obcy, firma może finansować najróżniejsze inwestycje lub rozwiązywać tymczasowe problemy z płynnością finansową. Bez względu jednak na powód sięgania po kredyt lub inną formę finansowania, warto kontrolować bieżący poziom długu i regularnie obliczać wartość kluczowych wskaźników zadłużenia. O jakich wskaźnikach mowa? Jak interpretować uzyskane wyniki?

Dlaczego analiza zadłużenia jest tak ważna?


Bieżące monitorowanie poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa to niezwykle istotna czynność, o której nie należy zapominać. Przesadne zadłużanie się może bowiem szybko doprowadzić do bardzo negatywnych rezultatów – utraty zdolności kredytowej, istotnego wzrostu kosztów oraz pogorszenia kluczowych wskaźników. Nadmierne zadłużenie może też spowodować utratę płynności finansowej, a w konsekwencji nawet bankructwo.

Monitorując na bieżąco kluczowe wskaźniki zadłużenia i wyciągając na ich podstawie odpowiednie wnioski, można skutecznie ograniczyć ryzyko wystąpienia poważnych problemów i utraty budowanej przez lata wiarygodności kredytowej. Wbrew pozorom zadanie to nie jest wcale trudne. Wystarczy jedynie zapoznać się z kluczowymi wskaźnikami służącymi do oceny zadłużenia i nauczyć się właściwie je interpretować.

Korzystanie z obcego kapitału jest jak najbardziej rozsądnym posunięciem z perspektywy rachunku ekonomicznego. Pozwala podnieść rentowność kapitału własnego (ang. ROE), finansować kluczowe dla firmy inwestycje oraz dynamiczniej się rozwijać. Kluczem do sukcesu jest jednak utrzymanie odpowiedniej relacji kapitałów własnych do kapitałów obcych.

Jak przeprowadzić ocenę zadłużenia?


Ocena zadłużenia to część analizy finansowej przedsiębiorstwa, w tym również analizy jego płynności. Dostarcza wielu istotnych z punktu widzenia biznesu informacji i tym samym umożliwia podejmowanie właściwych decyzji. Poziom zadłużenia przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie nie tylko dla zarządzających firmą, lecz także dla potencjalnych kontrahentów czy pożyczkodawców.

Chcąc dokonać oceny zadłużenia, warto w pierwszej kolejności zajrzeć do bilansu i rachunku zysku i strat. To właśnie tam znaleźć można wiele informacji, które pozwolą ocenić strukturę zadłużenia i zdolność przedsiębiorstwa do jego bieżącej obsługi.

Wykorzystując dane zawarte w dokumentach księgowych, można w kilka chwil policzyć kluczowe wskaźniki zadłużenia i zorientować się w ten sposób, czy bieżący poziom długu jest dla firmy optymalny i czy jest ona w stanie bezproblemowo pokrywać związane z nim koszty.

O jakich konkretnie wskaźnikach mowa?

1) Wskaźnik ogólnego zadłużenia


Liczony jako iloraz całości zobowiązań i aktywów ogółem. Pokazuje tym samym relację kapitału obcego do aktywów przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia wierzycieli stanowi bardzo cenną informację, mówiącą o tym, w jakim stopniu ich wierzytelności są zabezpieczone majątkiem firmy. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe zadłużenie firmy i tym samym niższa jej zdolność kredytowa.

2) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego


Liczony jako iloraz zobowiązań długoterminowych i kapitału własnego. Obrazuje stopień pokrycia zobowiązań długoterminowych (trwających powyżej 12 miesięcy) kapitałem własnym. Wysoka wartość wskaźnika sugeruje wysoki poziom zadłużenia przedsiębiorstwa. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego, którego wartość jest mniejsza niż 1, oznacza stabilną kondycję finansową przedsiębiorstwa.

3) Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego


Liczony jako iloraz ogółu zobowiązań i kapitału własnego. Pokazuje, ile razy zobowiązania przedsiębiorstwa przewyższają wartość jego kapitałów własnych. Stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań podmiotu i z tego względu jest szczególnie istotny przy ocenie jego zdolności kredytowej. Jego wartość nie powinna przekraczać 1.