Udostępnij:
22-03-2024

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – krótka charakterystyka

Prowadzenie działalności gospodarczej może odbywać się przy wykorzystaniu zarówno spółek osobowych, jak i kapitałowych. Zasady ich tworzenia, organizacji i funkcjonowania opisuje ta sama ustawa (Kodeks spółek handlowych), jednak istotnie się od siebie różnią. Czym charakteryzuje się najpopularniejsza spółka kapitałowa, tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Jak zarejestrować taką spółkę?

Spółki osobowe i kapitałowe
Spółki osobowe i kapitałowe to dwa podstawowe rodzaje spółek handlowych, które różnią się między sobą pod względem struktury organizacyjnej, odpowiedzialności wspólników oraz sposobu finansowania. Zgodnie z treścią art. 3 Kodeksu spółek handlowych: „przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz – jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi – przez współdziałanie w inny określony sposób”.

Czym spółki osobowe różnią się od kapitałowych? Spółka osobowa to forma organizacyjna, w której wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wśród najpopularniejszych rodzajów spółek osobowych można wyróżnić:

 • spółkę jawną – wspólnicy prowadzą działalność pod wspólną firmą, a ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest nieograniczona;
 • spółkę partnerską – podobnie jak w przypadku spółki jawnej wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, ale przeznaczona jest ona dla przedstawicieli wolnych zawodów;
 • spółkę komandytową – taka spółka składa się z dwóch rodzajów wspólników: komplementariuszy (z nieograniczoną odpowiedzialnością) i komandytariuszy (odpowiedzialnych do wysokości wniesionego kapitału);
 • spółkę komandytowo-akcyjną – to spółka działająca na podobnych zasadach do spółki komandytowo-akcyjnej, jednak w tym przypadku prawo do wypowiedzenia umowy spółki ma jedynie komandytariusz

Spółka kapitałowa to z kolei forma organizacyjna, w której odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionego kapitału. Najpopularniejszymi rodzajami spółek kapitałowych są:

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jej właściciele, zwani wspólnikami, ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału;
 • spółka akcyjna – kapitał spółki jest podzielony na akcje, a właściciele, zwani akcjonariuszami, ponoszą ograniczoną odpowiedzialność do wysokości wartości akcji, które mają.
GettyImages-104821140.jpg

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety

Jedną z najpopularniejszych spółek kapitałowych jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Do jej najważniejszych zalet zalicza się:

 • Ograniczona odpowiedzialność – właściciele spółki (wspólnicy) nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Odpowiedzialność ogranicza się do wysokości wniesionego kapitału.

 • Elastyczność struktury – spółka z o.o. oferuje elastyczność w kontekście liczby wspólników, udziału w kapitale czy udziałów w zyskach. Ponadto pozwala na tworzenia różnych klas udziałów, co umożliwia dostosowanie struktury do indywidualnych potrzeb i preferencji wspólników.

 • Łatwość pozyskiwania kapitału – spółka z o.o. może przyciągać inwestorów i pozyskiwać kapitał poprzez sprzedaż udziałów w spółce.

 • Kontrola nad decyzjami – właściciele mający większość udziałów w spółce zyskują większą kontrolę nad podejmowaniem decyzji i zarządzaniem spółką.


Wady spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to z kolei:

 • Wymagany kapitał zakładowy – spółka z o.o. wymaga wniesienia minimalnego kapitału zakładowego, co może być dużą przeszkodą dla początkujących przedsiębiorców.

 • Większe formalności – spółka z o.o. jest zobowiązana do przestrzegania bardziej rozbudowanych procedur prawnych i księgowych.

 • Mniejsza przejrzystość – w przeciwieństwie do spółek giełdowych spółka z o.o. miewa mniejszą przejrzystość w zakresie informacji finansowych i korporacyjnych, co może wpływać na zaufanie inwestorów i partnerów biznesowych.

 • Trudności w wyjściu z inwestycji – zbycie udziałów może być czasami problematyczne, zwłaszcza gdy nie ma zainteresowanych kupców.


Jak założyć spółkę z o.o.?

Tworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się co do zasady w czterech krokach. Pierwszym jest zawarcie umowy spółki, a kolejnymi wniesienie przez wspólników wkładów na kapitał zakładowy, powołanie zarządu, ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej i wreszcie wpis do rejestru KRS. Rejestracji spółki dokonuje się od 1 lipca 2021 roku wyłącznie elektronicznie.