Udostępnij:
02-01-2023

Podatek VAT a niezapłacone faktury

Przedsiębiorcy nierzadko zmagają się z nierzetelnymi kontrahentami, opóźnieniami w spłatach, a nawet ich brakiem. Okazuje się jednak, że wystawiona kontrahentami faktura, nawet jeśli nie zostanie opłacona, powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Czy obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość uniknięcia takich konsekwencji? Czym jest ulga na złe długi i kto może z niej skorzystać?

Niezapłacona faktura VAT a obowiązek podatkowy


Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, co do zasady zarówno podatek dochodowy, jak i podatek VAT rozliczane się metodą memoriałową. Zgodnie z ideą tej metody za dzień poniesienia kosztu czy powstania obowiązku podatkowego uznaje się dzień ujęcia go w księgach rachunkowych na podstawie wystawionego dokumentu księgowego – np. faktury. Wystawienie faktury kontrahentowi rodzi tym samym obowiązek podatkowy i to niezależnie od tego, czy należność zostanie otrzymana.

Sytuacja taka jest niezwykle wymagająca dla przedsiębiorców i niewątpliwie istotnie utrudnia bieżące utrzymanie płynności finansowej. Jak poradzić sobie w takim położeniu? Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje w danym momencie niezbędnymi środkami na pokrycie bieżących zobowiązań finansowych, może w miarę możliwości sięgnąć po kapitał obcy lub skorzystać z faktoringu Należy jednak zaznaczyć, że sprzedaż faktury firmie faktoringowej możliwa jest jedynie w przypadku dysponowania nieprzeterminowanymi fakturami, wystawionymi kontrahentom z odroczonym terminem płatności


Dokumentem na podstawie którego firma faktoringowa może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na kontofirmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!Wielu przedsiębiorców poszukuje również możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi!
Pewne rozwiązanie przewidział również ustawodawca – mowa o uldze na złe długi. Nie jest to jednak rozwiązanie dostępne w każdej sytuacji ani tym bardziej takie, które pozwoli szybko odzyskać zapłacony VAT.


Czym jest ulga na złe długi?


Brak terminowego opłacenia przez kontrahenta faktury wcale nie jest jednoznaczny z możliwością dochodzenia VAT-u. Procedurę odzyskiwania rozpocząć można dopiero po upływie 90 dni bezskutecznych starań ściągnięcia należności. Warunkiem skorzystania z ulgi na złe długi jest również status dłużnika – musi on być czynnym podatnikiem VAT, niebędącym aktualnie w stanie postępowania upadłościowego czy likwidacyjnego. Co więcej, od wystawienia faktury, będącej dokumentem potwierdzającym istnienie wierzytelności, nie mogą minąć dwa lata (licząc od końca roku, w którym fakturę wystawiono).

Możliwość dochodzenia podatku VAT nie jest niczym nowym. Ulga na złe długi obejmowała podatek VAT od dawna. Z początkiem 2020 roku zakres działania ulgi rozszerzono o podatek dochodowy. Wraz z wprowadzonymi wówczas zmianami przedsiębiorca ma prawo po upływie 90 dni bezskutecznego dochodzenia należności skorygować podatek dochodowy od sprzedaży, która nie została zakończona zapłatą ze strony kontrahenta – tj. zmniejszyć podstawę opodatkowania. Stosowną korektę zobowiązany jest uwzględnić również dłużnik – tj. zwiększyć podstawę opodatkowania.


niezapłacona-faktura-a-vat-(1).jpg

Zwrot VAT za niezapłacone faktury przez konsumenta


O ile kontrahentem jest przedsiębiorca, zasady stosowania ulgi na złe długi są mu dobrze znane. Ulga dla celów podatku VAT obowiązuje od dawna, zaś dla celów podatku dochodowego od 1 styczna 2020 roku. Nieco inaczej jest w sytuacji, gdy drugą stroną umowy jest konsument. Przed długi czas przepisy nie obejmowały takiej sytuacji, jednak zmieniło się to 1 października 2021 roku za sprawą wprowadzenia pakietu SLIM VAT 2. Wprowadzone wówczas zmiany w przepisach otworzyły wprawdzie furtkę do dochodzenia zwrotu VAT-u od niezapłaconej faktury przez konsumenta, jednak pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków. Wyszczególniono je w art. 89a. ustawy o podatku od towarów i usług. I tak dana osoba o zwrot może ubiegać się, jeśli:

● „wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego lub

● wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym, lub

● wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów”.