Udostępnij:
21-02-2023

Na czym polega zasada podwójnego zapisu?

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków i zobowiązują ich do stosowania się do szeregu zasad. Jedną z nich jest zasada podwójnego zapisu, która zapewnia przejrzystość występujących w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych. Wyjaśniamy budowę i sposób działania kont księgowych oraz obowiązujące zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Konto księgowe


Ustawa o rachunkowości nakłada na przedsiębiorców obowiązek prowadzenia właściwego rejestrowania zdarzeń gospodarczych. Podstawowym narzędziem księgowym, które umożliwia realizację tego celu, jest konto księgowe. Służy ono bieżącemu i systematycznemu ujmowaniu wszystkich operacji gospodarczych podmiotu, które mają wpływ na jego stan majątkowy. Konto księgowe gromadzi tym samym informacje o zmianach stanu danego składnika majątkowego (m.in. jego zwiększeniach i zmniejszeniach) i umożliwia pośrednio utworzenie zbiorczego, aktualnego na dzień bilansowy, zestawienia aktywów i pasywów.

Cechą charakterystyczną konta księgowego są dwie przeciwstawne strony – lewa i prawa, czyli debetowa i kredytowa. To właśnie dzięki takiej budowie konto księgowe pozwala właściwie ujmować zwiększenia i zmniejszenia danego składnika majątkowego i w ten sposób ustalać jego aktualną na dany moment wartość.


Zasada podwójnego zapisu – na czym polega?


Zgodnie z treścią ustawy o rachunkowości, każdy podmiot gospodarczy zobowiązany jest do tego, by prowadzić rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami. Jedną z najbardziej podstawowych zasad rachunkowości, która odnosi się do kont księgowych, jest zasada podwójnego zapisu operacji gospodarczej. W myśl zasady każda operacja gospodarcza powinna być ujmowana na przynajmniej dwóch korespondujących ze sobą kontach – w tej samej kwocie i po przeciwnych stronach.

Lewa strona konta, nazywana „winien” lub „debet” (Dt), pozwala ujmować wszelkie obciążenia konta – tj. zapisywać ciężar konta. Po prawej stronie, nazywanej stroną „ma” lub „credit” (Ct), ujmuje się wszelkie uznania. Zobrazujmy to na przykładzie. Załóżmy, że przedsiębiorca dokonuje zakupu materiałów niezbędnych do kontynuowania własnej produkcji. Otrzymuje od kontrahenta fakturę na kwotę na 1230 zł brutto. Za zakupione materiały przedsiębiorca zapłaci przelewem z firmowego rachunku bankowego.

Zgodnie z istotą zasady podwójnego zapisu każda operacja gospodarcza powinna być ujmowana na przynajmniej dwóch kontach. W tym konkretnym przypadku operacja zostanie ujęta na trzech różnych kontach syntetycznych.

zasada-podwojnego-zapisu-(1).jpg

Za zakupione materiały przedsiębiorca musi zapłacić przelewem, więc z konta „Rachunek bieżący” należy po stronie kredytowej ująć kwotę brutto z faktury – 1230 zł. Innymi słowy, zmniejszyć stan początkowy konta o kwotę wypływającą z rachunku. W kolejnym kroku analogiczna kwota musi zostać zaksięgowana po stronie debetowej. Zakupione materiały powinny być wykazane w kwocie netto (1000 zł) na koncie „Materiały”. Brakująca kwota, tj. 230 zł, powinna być z kolei ujęta na koncie „VAT naliczony”.

Prawidłowe ujmowanie operacji gospodarczych na kontach coraz częściej wspierane jest przez nowoczesne programy, co pozwala do minimum zredukować ryzyko błędu. Nie da się ich jednak całkowicie wyeliminować. Co w sytuacji dwukrotnego zaksięgowania tej samej operacji lub ujęcia jej po niewłaściwej stronie konta? W momencie zidentyfikowania takiego błędu należy go możliwie najszybciej skorygować. Nie stanowi to większego problemu, o ile błąd zidentyfikowano jeszcze przez zamknięciem miesiąca, którego operacja gospodarcza dotyczyła. Wykrycie błędu po zamknięciu miesiąca wymaga dokonania storna, czyli wyeliminowaniu wpływu błędnego zapisu na saldo końcowe. Wyróżniamy dwa rodzaje storna – czarne (wykorzystujące cyfry ujemne) i czerwone (wykorzystujące cyfry dodatnie).


Jesteś przedsiębiorcą? To Cię zainteresuje!


Wystawiasz faktury z długim terminem płatności? Zamień je na gotówkę w 5 minut!
Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi. Dokumentem na podstawie którego NFG może wypłacić pieniądze jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na konto Twojej firmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!
Załóż darmowe konto i sprawdź faktoring NFG! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się na skorzystanie z faktoringu zatwierdzisz umowę kodem SMS.


Innym ciekawym rozwiązaniem są raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.

Załóż darmowe konto i na kalkulatorze wylicz wysokość raty! Nic Cię to nie kosztuje i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami. Dopiero gdy zdecydujesz się rozłożyć płatność na raty zatwierdzisz umowę kodem SMS.