Udostępnij:
25-05-2021

Jak przeprowadzić analizę SWOT i wyciągnąć z niej odpowiednie wnioski?

Przedsiębiorcy, niezależnie od skali prowadzonego biznesu, niemal każdego dnia podejmują decyzje, które w mniejszym lub większym stopniu wpływają na ich firmy. Strategiczne decyzje, związane chociażby z rozwojem biznesu, zmianą profilu działalności czy też poważnymi inwestycjami, warto dokładnie przeanalizować. I właśnie w takich sytuacjach doskonale sprawdza się analiza SWOT. Czym jest analiza SWOT i jak ją przeprowadzić?

Czym jest analiza SWOT?


Analiza SWOT to niezwykle popularna i powszechnie stosowana technika porządkowania informacji, wyciągania na ich podstawie odpowiednich wniosków i wspierania procesów decyzyjnych. Nazwa jest akronimem od angielskich słów określających cztery kategorie czynników strategicznych (cztery elementy składowe analizy):

● S (ang. strengths) – mocne strony, atuty i przewagi,
● W (ang. weaknesses) – słabe strony, przeszkody i bariery,
● O (ang. opportunities) – szanse,
● T (ang. threats) – zagrożenia.


Każdej kategorii odpowiada jedno z pól podzielonej na 4 części macierzy. Pierwszą kolumnę stanowią w niej czynniki pozytywne – mocne strony i szanse, w drugiej znajdują się czynniki negatywne – słabe strony i zagrożenia. Analizując macierz horyzontalnie, pierwszy jej wiersz stanowią czynniki wewnętrzne, tj. cechy samej organizacji – mocne strony i słabe strony. W drugim wierszu umiejscowione są czynniki zewnętrzne, czyli cechy otoczenia – szanse i zagrożenia.

Cel analizy SWOT jest prosty – wdrożyć odpowiednie działania, które przyczynią się do wzmocnienia mocnych stron organizacji i wyeliminowania jej słabości. Ważne jest również to, by ograniczać wpływ działania zagrożeń zewnętrznych i wykorzystywać wszelkie szanse i możliwości rozwoju.

Jak zrobić analizę SWOT?


Planując przeprowadzenie analizy SWOT w organizacji, warto do udziału w niej zaprosić kierownictwo oraz firmowych specjalistów. W kolejnym kroku należy określić cel i przedmiot analizy oraz przedstawić zgromadzonym zasady jej tworzenia. Po zapoznaniu się z procedurą każdy uczestnik badania powinien samodzielnie wypełnić macierz strategiczną i umieścić w niej wszystkie swoje pomysły i spostrzeżenia. Następnie indywidualne listy powinny zostać zintegrowane w jedną wspólną macierz. Po jej przygotowaniu rozpocząć powinna się dyskusja, wyciąganie wniosków i kształtowanie planów i strategii działania.

Jak wykorzystać bilans mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa?


Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń pozwala wyciągnąć wiele cennych z biznesowego punktu widzenia wniosków i na ich podstawie podjąć działania, które pozwolą przedsiębiorstwu szybciej się rozwijać, optymalizować procesy biznesowe, doskonalić ofertę, a w wielu przypadkach nawet całkowicie zmienić strategię i profil działalności.

W niezwykle konkurencyjnym środowisku, w którym funkcjonuje dziś wielu przedsiębiorców, działania takie są wręcz koniecznością. Bagatelizowanie zmian zachodzących na rynku czy też wzbranianie się przed nieustannym doskonaleniem procesów, produktów czy świadczonych usług to w dłuższej perspektywie czasu przepis na spektakularną porażkę.

Analiza SWOT pozwala tym samym na nowo zaprojektować biznes, wyeliminować jego niedoskonałości lub skierować na zupełnie nowe tory, które pozwolą na jeszcze szybszy rozwój i zauważalną poprawę wyników finansowych.

Planując jakiekolwiek strategiczne zmiany, konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniego kapitału. Zmiany na ogół pochłaniają spore środki finansowe, dlatego już na etapie analiz SWOT warto uwzględnić formy finansowania, po które zdecydujemy się sięgnąć, by wprowadzić w życie uzgodnione reformy. Jeśli nie dysponujemy kapitałem własnym, rozważmy zewnętrzne finansowanie. Niezwykle szybkim i atrakcyjnym sposobem finansowania rozwoju biznesu może być m.in. faktoring. Cechuje się on dużą dostępnością, szybką procedurą wnioskowania i ograniczonymi do minimum formalnościami.