Udostępnij:
13-09-2021

Czym jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU)?

Rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nakłada na przedsiębiorców obowiązek ustalenia i stosowania właściwych kodów PKWiU przede wszystkim dla celów podatkowych. Zastosowany przez przedsiębiorcę kod może bowiem pociągać za sobą pewne konsekwencje – obowiązek zastosowania konkretnej stawki VAT, korzystania z kasy fiskalnej, stosowania specyficznych rozliczeń. Jak zbudowane są kody PKWiU?

Czym jest PKWiU?

PKWiU to, mówiąc najprościej, system klasyfikacji wyrobów i usług. Katalog, w którym wyroby i usługi przyporządkowane zostały do sekcji, działów, grup, klas, kategorii, podkategorii i pozycji.

Obowiązująca aktualnie Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona została rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 roku. Zgodnie z jego treścią systemowa klasyfikacja wyrobów i usług znajduje zastosowanie w:

● statystyce,

● ewidencji i dokumentacji,

● rachunkowości,

● urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych.

Wspomnieć należy również o tym, że PKWiU pełni również istotną funkcję w sferze związanej z opodatkowaniem. Stosuje się ją bowiem w celu opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a także zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.


Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług a klasyfikacje międzynarodowe


Stosowna w Polsce klasyfikacja wyrobów i usług nie została stworzona w oderwaniu od międzynarodowych standardów i funkcjonujących już rozwiązań. Chcąc utrzymać spójność, PKWiU zbudowano z uwzględnieniem m.in. takich klasyfikacji, jak:

● NACE – statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczych w Unii Europejskiej,

● CPA – statystyczna klasyfikacja produktów i usług według rodzaju działalności, obowiązującej w Unii Europejskiej,

● CN – nomenklatura scalona, system identyfikacji towarów i usług stworzony na bazie europejskiej klasyfikacji stosowanej dla potrzeb Wspólnej Taryfy Celnej.


kod-pkwiu-(1).jpg

Jak zbudowane są kody PKWiU?


Kod PKWiU składa się z maksymalnie 7 poziomów, które oznaczają kolejne, bardziej szczegółowe poziomy klasyfikacji:

● A – sekcja (np. sekcja B Produkty górnictwa i wydobywania),

● xx – dział (np. dział 06 Ropa naftowa i gaz ziemny),

● xx.x – grupa (np. grupa 06.1 Ropa naftowa),

● xx.xx – klasa (np. klasa 06.10 Ropa naftowa),

● xx.xx.x – kategoria (np. kategoria 06.10.1 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe),

● xx.xx.xx – podkategoria (np. podkategoria 06.10.10 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe),

● xx.xx.xx.x – pozycja (np. pozycja 06.10.10.0 Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe).


Jak widać na przedstawionym przykładzie, nie zawsze wszystkie dostępne poziomy klasyfikacji są niezbędne. Grupa i klasa mogą być takie same, podobnie jak kategoria, podkategoria i pozycja. Istnieją jednak takie kategorie produktów i usług, które z różnych względów rozdziela się w bardziej szczegółowy sposób.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia właściwego kodu PKWiU dla wytwarzanych przez siebie produktów lub świadczonych usług. Wybór kodu ma istotny wpływ na kwestie podatkowe, stąd też należy do zadania tego podejść bardzo odpowiedzialnie.


Jak odnaleźć właściwy kod PKWiU?

Wystarczy przejrzeć klasyfikację PKWiU i odszukać właściwą dla prowadzonej działalności sekcję, by w kolejnych krokach schodzić na coraz niższe poziomy i ustalić stosowny kod. W odszukaniu właściwego kodu pomóc może również udostępniona na stronie GUS-u wyszukiwarka (https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/). By nie popełnić błędu, można także skierować pisemny wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi i poprosić o pomoc w dopasowaniu właściwego kodu PKWiU.