Udostępnij:
17-01-2023

Tooling – czym jest i komu się opłaca?

Tooling z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, gdyż niesie za sobą wymierne korzyści dla obu stron – zlecającego i wykonawcy. Jakie są podstawowe założenia umowy toolingu? Na czym polega porozumienie zawierane przez strony umowy i w jaki sposób wpływa na powstanie obowiązku podatkowego? Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące toolingu i wyjaśniamy związane z nim kwestie podatkowe.

Co to jest tooling?


Przez umowę toolingu rozumieć należy porozumienie zawierane przez strony umowy – tj. przedsiębiorców, którzy zobowiązują się do wykonania określonych w umowie świadczeń wzajemnych. Umowa toolingu jest tzw. umową nienazwaną, co oznacza, że zawierającym ją stronom przysługuje duża swoboda w zakresie kształtowania jej treści. Kluczowe jest jednak to, by precyzyjnie określić w niej prawa i obowiązki stron.

Umowa toolingu zawierana jest przez wykonawcę i zlecającego. Zawiera się ją na czas określony lub nieokreślony, w jej ramach zlecający udostępnia wykonawcy własne środki trwałe, a ten z kolei wykonuje przy ich pomocy zlecenie, które przewiduje zawarta umowa. Po zakończeniu trwania umowy wykonawca zwraca środki trwałe zamawiającemu. O jakich konkretnie środkach trwałych mowa? Może to być ruchomy lub nieruchomy majątek trwały – np. środki transportu, nieruchomości, maszyny czy urządzenia.

W jakim celu strony zawierają umowę toolingu? Istnieje wiele korzyści, jakie niesie za sobą zawarcie takiego porozumienia, jednak najważniejszym jest niewątpliwie możliwość uniknięcia podatków.


Jakie korzyści niesie za sobą umowa toolingu?


Zawarcie umowy toolingu jest korzystne dla obu stron porozumienia. Zamawiający mimo przekazania środków trwałych wykonawcy nadal pozostaje ich właścicielem i może dokonywać dla nich odpisów amortyzacyjnych. Dzięki udostępnieniu wykonawcy środków trwałych zamawiający dokonuje zakupu wytworzonych usług lub towarów po niższych cenach. Zamawiający może również oczekiwać od wykonawcy dostarczania produktów lub usług o określonej jakości i często o zindywidualizowanym charakterze. Ma również duże możliwości w zakresie ustalenia czasu ich dostarczenia czy wykonania.

Dla wykonawcy zawarcie umowy toolingu jest przede wszystkim nowym, określonym czasowo źródłem dochodów. Świadczy on bowiem usługi dla wykonawcy, za co przysługuje mu ustalone wynagrodzenie. Ogromną zaletą jest jednak to, że podjęcie się wykonania zlecenia nie wymusza na wykonawcy dodatkowych inwestycji – niezbędne środki trwałe dostarcza bowiem zlecający. Tooling może tym samym stanowić impuls do wzrostu działalności prowadzonej przez wykonawcę – pozwolić mu optymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię, podnieść kompetencje własnych pracowników, a nawet zwiększyć zatrudnienie.


umowa-toolingu-(1).jpg

Tooling a kwestie podatkowe


Podstawowe pytanie, jakie nasuwa się w kontekście umowy toolingowej, tyczy się kwestii podatkowych. Czy tooling jest opodatkowany w PIT? Przepisy PIT wskazują wprawdzie, że nieodpłatne świadczenia stanowią jedno ze źródeł przychodów, jednak umowa toolingowa nie spełnia definicji nieodpłatnego świadczenia. Jedną z jej cech charakterystycznych jest ekwiwalentność świadczeń. Oznacza to, że umowa toolingowa nie jest opodatkowana w PIT i stanowi to jedną z jej największych zalet. Taka interpretacja przepisów potwierdzona została przez kilka organów skarbowych – m.in. Dyrekcję Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPB-1-2/4510-267/15/AK) oraz Dyrekcję Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-449/13-2/PR).

Czy analogiczne rozumienie tyczy się również podatku od towarów i usług? Podatek VAT występuje przy dostawie towarów lub świadczeniu usług. W umowie toolingu nie ma mowy o dostawie towarów, gdyż właścicielem środków trwałych pozostaje zlecający. Świadczenie usług również nie występuje – umowa toolingowa ma bowiem z prowadzoną działalnością związek przyczynowo-skutkowy. Oznacza to, że tooling nie podlega podatkowi VAT, co również potwierdzają wydane w przeszłości interpretacje (sygn. IPPP1/443-69/14-3/EK).


Inne opcje rozwoju firmy


Wielu małych przedsiębiorców boryka się z problemem utrzymania płynności finansowej, gdyż oczekują na zapłatę faktur wystawionych z długim terminem płatności. Gdy przypada termin płatności składek, wciąż nie mają pieniędzy zamrożonych w fakturach. W takich wypadkach warto skorzystać z dostępnych narzędzi finansowych np. faktoringu. Faktoring umożliwia przedsiębiorcy uzyskanie środków finansowych zaraz po dokonaniu sprzedaży lub wykonaniu usługi.

Dokumentem na podstawie którego firma faktoringowa może wypłacić środki jest dokument potwierdzający transakcję, w tym oczywiście faktura VAT. eFaktoring NFG oferuje szybki i 100% on-linowy proces zamiany faktury na gotówkę, a środki na kontofirmy mogą dotrzeć nawet w 5 minut!Innym ciekawym rozwiązaniem są raty dla biznesu. Wielu przedsiębiorców poszukuje możliwości rozłożenia na raty faktur zakupowych. Taką usługą jest Fakturatka NFG, która umożliwia szybkie rozłożenie na raty faktur z przyszłym terminem płatności. Proces jest bardzo prosty! Wystarczy na kalkulatorze wskazać kwotę faktury, liczbę rat i wysokość opłaty wstępnej. Po szybkiej kalkulacji kosztów wystarczy złożyć wniosek o finansowanie faktury i zatwierdzić warunki SMSem. NFG w dniu płatności faktury przelewa środki na konto dostawcy wskazane na fakturze, a przedsiębiorca spłaca należność w ratach na konto NFG. Co ważne, na raty można rozłożyć zarówno towary, sprzęt jak i usługi! Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy racjonalnie zarządzają budżetem, odpowiednio alokując środki na spłatę raty, zyskując w ten sposób pieniądze na bieżącą działalność, spłatę US, ZUS czy wypłatę dla pracowników.