Udostępnij:
09-08-2021

Kim jest prokurent w spółce?

Spółki kojarzą się zazwyczaj ze wspólnikami i wysoko postawionymi prezesami zarządu. Mało kto zdaje sobie sprawę, że w niektórych podmiotach można spotkać się również z osobą prokurenta, którego obowiązki i uprawnienia są rozbudowane.

Kim jest prokurent?


Prokurent to osoba, która jest reprezentantem spółki. Działa na podstawie oświadczenia o udzieleniu prokury. To wspólnicy decydują więc o powierzeniu prokurentowi części zadań. Jeśli w spółce działa zarząd, to powołania dokonują jego członkowie. Wymagana większość do podjęcia decyzji zależy od treści umowy spółki.

Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurentem może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Powołania dokonuje z kolei osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Warto również wspomnieć, że prokura może być udzielona w formie łącznej, to znaczy kilku osobom naraz. W tym wypadku działania jednego prokurenta przedsięwzięte bez wiedzy pozostałych będą nieważne.

Prokura nie dotyczy spółek cywilnych. Prokurę mogą ustanowić tylko członkowie zarządu bądź wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, jawnych i partnerskich. Oświadczenie o udzieleniu prokury jest jednostronne i jawne.

Nie można ukrywać, że powołany został nowy prokurent w spółce. Informacja o ustanowieniu prokury powinna być ujawniona w rejestrze. Wyznaczony ustawowo termin na dokonanie zgłoszenia wynosi 7 dni. Czasami można spotkać się z przeświadczeniem, że prokurentem spółki jest członek zarządu. Należy zaznaczyć, że takie rozwiązanie byłoby pozbawione sensu. Członek zarządu z mocy prawa może dokonywać tych czynności, do których wykonywania uprawnienie zyskuje poprzez udzielenie prokury prokurent. Inny jest również zakres odpowiedzialności prokurenta i członka zarządu.

Odwołanie prokury następuje zazwyczaj na skutek decyzji zarządu. Może być ona wynikiem utraty zaufania do prokurenta, brakiem potrzeby jego dalszego działania czy chęci podjęcia współpracy z inną osobą. Pozostałe sytuacje, w których dochodzi do wygaśnięcia prokury, to: wykreślenie spółki z rejestru, ogłoszenie jej upadłości bądź otwarcie likwidacji, przekształcenie przedsiębiorstwa oraz utrata przez prokurenta pełnej zdolności do czynności prawnych.

Funkcje prokurenta w spółce


Zarządzanie spółką nie należy do prostych zadań. Samodzielne rozwiązywanie wszystkich problemów, wykonywanie bieżących zadań i zapewnianie dobrego prosperowania przedsiębiorstwa nie zawsze da się pogodzić. Im większy podmiot, tym trudniejsze może być to wyzwanie. Z pomocą może przyjść prokurent, który jest w stanie wykonać wiele zadań i usprawnić Twój biznes.

Uprawnienia prokurenta


Prokurent może reprezentować spółkę na zewnątrz, w tym przed sądem oraz innymi organami, a także ma prawo dokonywać czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Dokładny zakres i sposób wykonywania prokury może być zróżnicowany przez regulacje ustalone na etapie jej udzielania.

Najszersze możliwości działania ma reprezentant, któremu udzielono prokury samoistnej. Może on podejmować działania samodzielnie, jednak nie ma prawa działać w sprzeczności z wolą zarządu. Prokurent nie może podejmować kilku konkretnie wymienionych w Kodeksie cywilnym czynności. Mowa tu o zbyciu przedsiębiorstwa, oddaniu go do czasowego korzystania oraz obciążeniu nieruchomości przedsiębiorcy. Do dokonania takich czynności konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa szczególnego.