Udostępnij:
02-07-2021

Czym jest pomoc de minimis i jak przedsiębiorcy mogą z niej skorzystać?

Przedsiębiorcy, by pozostać konkurencyjni, nieustannie poszukują środków finansowych na rozwój swojej oferty i podnoszenie kwalifikacji swoich zespołów. Finansowanie mogą pozyskiwać na wiele różnych sposobów i w różnych instytucjach. Niezwykle korzystnym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju dotacje i dofinansowania, czyli pomoc publiczna. Co kryje się pod pojęciem pomocy de minimis?

Czym jest pomoc de minimis?


Pomoc de minimis to nic innego jak forma pomocy publicznej, która udzielana jest małym i średnim przedsiębiorcom i ze względu na swoją skalę nie wymaga zgłoszenia do Komisji Europejskiej. Pojęcie wywodzi się od łacińskiego stwierdzenia de minimis non curat lex, co oznacza mniej więcej tyle, że prawo nie troszczy się o drobiazgi. O ile wsparcie państwa ma niewielkie rozmiary, nie wpływa niekorzystnie na wymianę handlową między krajami członkowskimi i w żaden sposób nie zakłóca naturalnej konkurencji. Nie ma potrzeby, by taką pomoc gdziekolwiek zgłaszać.

W jakiej formie realizowana jest pomoc de minimis? Możliwości jest co najmniej kilka, jednak do najczęściej stosowanych form zalicza się:

● dofinansowanie szkoleń,

● dotacje na inwestycje,

● umorzenia / zwolnienia podatkowe (np. zwolnienie z podatku od nieruchomości),

● umorzenia odsetek ZUS i innych,

● jednorazową amortyzację,

● preferencyjne pożyczki i kredyty,

● gwarancje bankowe.

Pomoc de minimis – kto może skorzystać?


Co do zasady pomoc de minimis to forma wsparcia, która nie jest adresowana do podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, ale takich, które chcą poznać dodatkowe formy finansowania w celu rozwoju biznesu. Kłopoty finansowe i widmo bankructwa to niejedyne kryterium, które wyklucza możliwość ubiegania się o pomoc publiczną.

Możliwości w zakresie ubiegania się o pomoc de minimis jasno precyzują m.in. Traktat Wspólnoty Europejskiej oraz dodatkowe rozporządzenia Rady Unii Europejskiej. Zgodnie z treścią tych dokumentów o finansowe wsparcie nie mogą się ubiegać m.in.:

● przedsiębiorstwa reprezentujące branżę rybołówstwa i akwakultury,

● przedsiębiorstwa reprezentujące branżę produkcji podstawowych produktów rolnych,

● przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu pewnych produktów rolnych (wymienionych w Załączniku I do Traktatu Wspólnoty Europejskiej), o ile:

- skala pomocy jest uzależniona od oceny lub ilości produktów zakupionych od pierwotnych producentów produktów rolnych lub wprowadzonych na rynek,
- udzielenie pomocy jest uzależnione od przekazania jej producentom tych produktów.

W celu weryfikacji, czy prowadzona przez nas działalność gospodarcza spełnia kryteria ewentualnego otrzymania pomocy publicznej, warto zapoznać się ze szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi pomocy de minimis, zawartymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013, które w życie weszło z dniem 1 stycznia 2014.

Limit pomocy de minimis


Odpowiednie dokumenty precyzyjnie opisują również dopuszczalną skalę pomocy, jaka może zostać przyznana pojedynczemu podmiotowi. Zgodnie z obowiązującymi na dziś limitami całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorstwu w ciągu 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro. Wyjątek stanowią podmioty reprezentujące sektor drogowego transportu towarów – w ich przypadku limit został ustanowiony na poziomie 100 tys. euro.
Co w sytuacji, gdy dopuszczalny limit pomocy zostanie przekroczony? Obowiązek monitorowania skali otrzymanej pomocy ciąży na przedsiębiorstwie. Jeśli zsumowana wartość pomocy otrzymanej w ciągu 3 ostatnich lat kalendarzowych przekroczy dopuszczalny poziom, konieczny będzie zwrot pomocy otrzymanej ponad limit. Naliczone zostaną również odsetki.