Udostępnij:
26-11-2021

Co to jest monit? Jak go napisać i kiedy się go stosuje?

Masz problem z nieterminowymi płatnościami? Zastanawiasz się, jak napisać ponaglenie? Monit to sposób na wezwanie do zapłaty niedopełniającego swoich obowiązków kontrahenta. Dzięki niemu masz pewność, że dłużnik pamięta o wymagalnym zobowiązaniu i możesz podjąć kroki prawne w razie dalszego uchylania się od płatności.

Co to jest monit?


Monit jest pismem kierowanym przez wierzyciela do dłużnika, które zawiera oficjalne przypomnienie o zaległej płatności. Może przyjmować ono zarówno formę ponaglenia, jak i przedsądowego wezwania do zapłaty. W obrocie można się spotkać z praktyką wysyłania obu odmian przed wystąpieniem na drogę sądową.

Wbrew obiegowej opinii monit nie musi zostać przesłany pocztą na adres dłużnika. Swoją funkcję spełni również monit w formie elektronicznej czy SMS. O ile to tradycyjny monit sporządzony w formie pisemnej uważany jest za najpewniejszy, to przypomnienie może być skutecznie dokonane w sposób dowolnie wybrany przez wierzyciela.

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?


Forma monitu nie ma bezpośredniego przełożenia na jego ważność. Decydująca jest treść, która powinna być rzetelna i jak najlepiej precyzować zobowiązanie.

Wezwanie do zapłaty będzie nieważne, gdy wskazana w nim osoba w rzeczywistości nie jest dłużnikiem osoby podpisującej się pod ponagleniem. Podobnie nie wywoła skutków monit obejmujący wezwanie do zapłaty zobowiązania, którego termin wymagalności jeszcze nie nastąpił.

Nie będzie można również uznać za znaczące dla dłużnika wezwania do zapłaty długu, który jest przedawniony. W takim wypadku zobowiązanie staje się bowiem naturalne, to znaczy dłużnik może odmówić spełnienia roszczenia wierzyciela bez konsekwencji. W tym przypadku druga strona umowy będzie mogła w ogóle nie odpowiadać na kierowane do niej monity.

Monit – wzór


Zastanawiasz się, jak napisać ponaglenie? To łatwiejsze niż myślisz.

Nie istnieje jeden z góry narzucony wzór monitu. Warto jednak uwzględnić w wezwaniu elementy takie jak:

● dane wierzyciela i dłużnika,
● data i miejsce sporządzenia,
● kwota zobowiązania,
● źródło zobowiązania,
● wysokość należnych odsetek za opóźnienie,
● termin zapłaty według faktury VAT,
● ostateczny termin do zapłaty należności z wezwania liczony od dnia jego doręczenia,
● numer rachunku bankowego, na który zapłata ma być dokonana,
● własnoręczny podpis wierzyciela.

Układ oraz wykorzystywane sformułowania można wybrać dowolnie. Sporządzając monit, warto zadbać przede wszystkim o jasny przekaz.

Jak zostało już wspomniane, nie masz obowiązku wysyłania monitu przesyłką poleconą. Jednak w przypadku wniesienia pozwu do sądu w celu dochodzenia zaległej płatności potwierdzenie nadania wraz z wydrukiem ze śledzenia przesyłek będzie stanowić dowód, że dłużnik odebrał wezwanie i mimo to nie spełnił dobrowolnie świadczenia. W ten sposób wykażesz, że zostały podjęte próby polubownego rozwiązania sporu.

Czy istnieją inne sposoby na walkę z nieterminowymi płatnościami?


Przechodzenie przez proces windykacji może okazać się czasochłonne i skomplikowane. Jeśli nie możesz sobie pozwolić na wzywanie dłużników do zapłaty, następnym razem rozważ sprzedaż faktur niezwłocznie po ich wystawieniu.

Faktoring jest usługą finansową, która służy zapewnieniu finansowania dla przedsiębiorstw. W jej ramach faktorant (przedsiębiorca) przekazuje faktorowi (instytucji udzielającej finansowania) nieprzeterminowane faktury z odroczonym terminem płatności. Faktor wypłaca ustaloną część należności z faktury niezwłocznie po wystawieniu rachunku, dzięki czemu faktorant zyskuje gotówkę od razu i może płacić za swoje zobowiązania, minimalizując tym samym ryzyko powstania zatorów płatniczych.