Udostępnij:
28-06-2023

Co to jest misja i wizja firmy?

Funkcjonowanie w dzisiejszym, niezwykle konkurencyjnym świecie firm bez jasno zdefiniowanej tożsamości i strategii jest praktycznie niemożliwe. Między innymi z tego względu nie należy zapominać o klarownej misji, wizji i strategii, które będą jasno wskazywać kierunek rozwoju podmiotu, jego cele i ambicje. Jest to komunikat, który powinien trafiać zarówno do pracowników organizacji, jak i jej otoczenia. Czym jest wizja, a czym misja? Jak zdefiniować strategię podmiotu?

Czym jest misja firmy?


Pierwszym istotnym elementem budowy tożsamości organizacji jest zdefiniowanie jej misji. Misja ma za zadanie odpowiadać na pytanie, w jakim celu podmiot został powołany do życia i jaka jest jego droga rozwoju. Powinna przekazywać informację o aspiracjach, potrzebach, które planuje zaspokajać, czy elementach, jakie wyróżniają go na tle konkurencji.

Microsoft dla przykładu definiuje swoją misję następująco: „Naszą misją jest zwiększenie możliwości rozwoju każdego człowieka i każdej organizacji na świecie”. Powszechnie znana jest również misja Nokii – „Connecting People”, która stała się również jej sloganem reklamowym. Jasno zdefiniowana misja sprawia, że firma staje się lepiej postrzegana przez otoczenie, ułatwia ponadto zarządzanie i pozwala identyfikować się jej pracownikom z celami i założeniami podmiotu.


wizja-misja-strategia-firmy-(1).jpg

Wizja przedsiębiorstwa – czym jest?


Kultura organizacyjna powinna być zgodna z misją, ale również wizją podmiotu. Pojęcia misji i wizji często stosuje się zamiennie, jednak takie ich rozumienie jest błędne. Misja i wizja uzupełniają się i razem tworzą tożsamość danego podmiotu, jednak nie należy pojęć tych traktować jako synonimów. O ile misja wskazuje kierunek rozwoju firmy i wyjaśnia intencję jej istnienia, wizja stanowi wyobrażenie przyszłości przedsiębiorstwa. Wskazuje na marzenie założycieli lub zamierzenie, które sukcesywnie starają się realizować.

Definiując wizję, trzeba być ambitnym, ale jednocześnie nie przesadzić. Wizja przyszłości musi być bowiem realna do osiągnięcia i wiarygodna, by skutecznie motywowała do wysiłków zarówno zarządzających, jak i szeregowych pracowników. Przykładowo wizja firmy DHL brzmi następująco: „być pocztą dla Niemiec i firmą logistyczną dla świata. Nasza wizja wskazuje, że chcemy być firmą logistyczną, do której ludzie będą wracać – będziemy ich pierwszym wyborem, nie tylko dostarczając ich przesyłki, ale także jako pracodawca czy inwestor”.


Definicja strategii firmy

O ile misja i wizja wyznaczają tor, po jakim organizacja zamierza się poruszać, strategię rozumieć należy jako plan realizacji nakreślonego celu. Zawiera jasno zdefiniowane kroki, które pozwolą zrealizować nierzadko śmiałe i bardzo ambitne założenia. Jej zdefiniowanie jest niezwykle trudne, gdyż realizacja określonych przez misję i wizję planów z definicji rozłożona jest w czasie, a to oznacza konieczność funkcjonowania w stale zmieniającym się środowisku. Pojawianie się nowych przeszkód i wyzwań to często powód zbaczania z obranego kursu i dryfowania w bliżej nieokreślonym kierunku. Dobrze zaprojektowana strategia zapobiega takiemu ryzyku – podpowiada właściwe działania w każdej sytuacji.

Strategię tworzy się co do zasady na jasno określony czas – możliwą do przewidzenia przyszłość. Przykładowo strategia Banku Polskiego PKO S.A. na lata 2023–2025 zakłada osiągnięcie ROE powyżej 12% i wskaźnika C/I poniżej 45%, koncentrację na „pracownikach i klientach, a także innowacjach i technologii” czy zajęcie pozycji „w pierwszej trójce instytucji z najwyższym NPS wśród polskich banków dla każdej grupy klientów”. Pełni ona funkcję mapy rozwoju przedsiębiorstwa, szczegółowego planu działania, który tworzony jest na podstawie przyjętych założeń i oparty na dostępnych dla organizacji zasobach. Przewiduje nie tylko cele i kroki niezbędne do ich realizacji, ale również sposoby reakcji na sytuacje kryzysowe czy kanały i metody komunikacji z otoczeniem.